VLinkYourBiz.com
 
 

เข้าสู่ระบบ

รหัสผู้ใช้งาน
รหัสผ่าน

Join Free Now! | ลืมรหัสผ่าน
 
 
 
 
 
 
 

Our Partner

 
Custom Search
 


Engineering Magazine in Thailand

Thailand hip resorts


โพธิยาลัย


 
จำนวนผู้เข้าชม Free Web Counter
HTML Counter
 

ข่าวarrowสมาชิกสภาผู้แทนราษฏร ชุดที่ 23 จากการเลือกตั้ง 23 ธันวาคม พ.ศ. 2551 จำนวน 480 คน และข้อมูลสำคัญทางการเมืองสมาชิกสภาผู้แทนราษฏร ชุดที่ 23 จากการเลือกตั้ง 23 ธันวาคม พ.ศ. 2551 จำนวน 480 คน และข้อมูลสำคัญทางการเมือง

สมาชิกสภาผู้แทนราษฏร ชุดที่ 23 จากการเลือกตั้ง 23 ธันวาคม พ.ศ. 2551 จำนวน 480 คน และข้อมูลสำคัญทางการเมือง

24/12/2008

 

 

 ก

 1. กนก ลิ้มตระกูล - พลังประชาชน - เขตเลือกตั้งที่ 1 จังหวัด อุตรดิตถ์
 2. กมล จิระพันธุ์วาณิช - ชาติไทย - เขตเลือกตั้งที่ 1 จังหวัด ลพบุรี
 3. กรณ์ จาติกวณิช - ประชาธิปัตย์ - เขตเลือกตั้งที่ 2 จังหวัด กรุงเทพมหานคร
 4. กรรณิการ์ เจริญพันธ์ - มัชฌิมาธิปไตย เขตเลือกตั้งที่ 2 จังหวัด สุรินทร์
 5. กฤษณา สีหลักษณ์ - พลังประชาชน - กลุ่มจังหวัดที่ 2 ลำดับที่ในบัญชีรายชื่อ 4
 6. กฤษดาภรณ์ เสียมภักดี - พลังประชาชน - เขตเลือกตั้งที่ 1 จังหวัด เชียงใหม่
 7. ก่อเกียรติ สิริยะเสถียร - พลังประชาชน - เขตเลือกตั้งที่ 2 จังหวัด นครปฐม
 8. กัญจนา ศิลปอาชา - ชาติไทย - กลุ่มจังหวัดที่ 7 ลำดับที่ในบัญชีรายชื่อ 1
 9. กันตวรรณ ตันเถียร กุลจรรยาวิวัฒน์ - ประชาธิปัตย์ - เขตเลือกตั้งที่ 1 จังหวัด พังงา
 10. กัมพล สุภาแพ่ง - ประชาธิปัตย์ - เขตเลือกตั้งที่ 1 จังหวัด เพชรบุรี
 11. กัลยา รุ่งวิจิตรชัย - ประชาธิปัตย์ - เขตเลือกตั้งที่ 1 จังหวัด สระบุรี
 12. กัลยา โสภณพนิช - ประชาธิปัตย์ - เขตเลือกตั้งที่ 8 จังหวัด กรุงเทพมหานคร
 13. นิคม เชาว์กิตติโสภณ - พลังประชาชน - กลุ่มจังหวัดที่ 1 ลำดับที่ในบัญชีรายชื่อ 9
 14. การุณ โหสกุล - พลังประชาชน - เขตเลือกตั้งที่ 5 จังหวัด กรุงเทพมหานคร
 15. กิตติ สมทรัพย์ - พลังประชาชน - เขตเลือกตั้งที่ 2 จังหวัด ร้อยเอ็ด
 16. กิตติกร โล่ห์สุนทร - พลังประชาชน - เขตเลือกตั้งที่ 1 จังหวัด ลำปาง
 17. กิตติศักดิ์ รุ่งธนเกียรติ - พลังประชาชน - เขตเลือกตั้งที่ 1 จังหวัด สุรินทร์
 18. กิตติศักดิ์ หัตถสงเคราะห์ - พลังประชาชน - กลุ่มจังหวัดที่ 3 ลำดับที่ในบัญชีรายชื่อ 5
 19. กิติวัฒนา ไชยันต์ - เพื่อแผ่นดิน - กลุ่มจังหวัดที่ 6 ลำดับที่ในบัญชีรายชื่อ 1
 20. กุเทพ ใสกระจ่าง - พลังประชาชน - เขตเลือกตั้งที่ 2 จังหวัด ศรีสะเกษ
 21. กูเฮง ยาวอหะซัน - ชาติไทย - เขตเลือกตั้งที่ 2 จังหวัด นราธิวาส
 22. เกรียงศักดิ์ ฝ้ายสีงาม - พลังประชาชน - เขตเลือกตั้งที่ 4 จังหวัด อุดรธานี
 23. เกษม อุประ - พลังประชาชน - เขตเลือกตั้งที่ 3 จังหวัด สกลนคร
 24. เกียรติกร พากเพียรศิลป์ - มัชฌิมาธิปไตย เขตเลือกตั้งที่ 1 จังหวัด ปราจีนบุรี
 25. เกื้อกูล ด่านชัยวิจิตร - ชาติไทย - เขตเลือกตั้งที่ 1 จังหวัด พระนครศรีอยุธยา
 26. โกวิทย์ ธารณา - ประชาธิปัตย์ - เขตเลือกตั้งที่ 11 จังหวัด กรุงเทพมหานคร
 27. ไกร ดาบธรรม - รวมใจไทยชาติพัฒนา - เขตเลือกตั้งที่ 3 จังหวัด เชียงใหม่
 28. ไกรศักดิ์ ชุณหะวัณ - ประชาธิปัตย์ - กลุ่มจังหวัดที่ 5 ลำดับที่ในบัญชีรายชื่อ 1

 1. คงกฤช หงษ์วิไล - พลังประชาชน - เขตเลือกตั้งที่ 1 จังหวัด ปราจีนบุรี
 2. คมเดช ไชยศิวามงคล - พลังประชาชน - เขตเลือกตั้งที่ 1 จังหวัด กาฬสินธุ์
 3. ครรชิต ทับสุวรรณ - ประชาธิปัตย์ - เขตเลือกตั้งที่ 1 จังหวัด สมุทรสาคร

 1. จตุพร เจริญเชื้อ - พลังประชาชน - เขตเลือกตั้งที่ 3 จังหวัด ขอนแก่น
 2. จตุพร พรหมพันธุ์ - พลังประชาชน - กลุ่มจังหวัดที่ 6 ลำดับที่ในบัญชีรายชื่อ 4
 3. จรัสฤทธิ์ จันทรสุรินทร์ - พลังประชาชน - เขตเลือกตั้งที่ 2 จังหวัด ลำปาง
 4. จักรพรรดิ ไชยสาส์น - พลังประชาชน - เขตเลือกตั้งที่ 3 จังหวัด อุดรธานี
 5. จักรัตน์ พั้วช่วย - พลังประชาชน - เขตเลือกตั้งที่ 1 จังหวัด เพชรบูรณ์
 6. จักริน พัฒน์ดำรงจิตร - พลังประชาชน - เขตเลือกตั้งที่ 1 จังหวัด ขอนแก่น
 7. จิตรวรรณ หวังศุภกิจโกศล - เพื่อแผ่นดิน - เขตเลือกตั้งที่ 2 จังหวัด นครราชสีมา
 8. จิรพันธ์ ลิ้มสกุลศิริรัตน์ - พลังประชาชน - เขตเลือกตั้งที่ 2 จังหวัด สมุทรปราการ
 9. จิรวัฒน์ ศิริพานิชย์ - พลังประชาชน - เขตเลือกตั้งที่ 1 จังหวัด มหาสารคาม
 10. จุติ ไกรฤกษ์ - ประชาธิปัตย์ - เขตเลือกตั้งที่ 2 จังหวัด พิษณุโลก
 11. จุมพฏ บุญใหญ่ - พลังประชาชน - เขตเลือกตั้งที่ 2 จังหวัด สกลนคร
 12. จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ - ประชาธิปัตย์ - กลุ่มจังหวัดที่ 8 ลำดับที่ในบัญชีรายชื่อ 4
 13. จุฤทธิ์ ลักษณวิศิษฏ์ - ประชาธิปัตย์ - เขตเลือกตั้งที่ 1 จังหวัด พังงา
 14. จุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ - พลังประชาชน - เขตเลือกตั้งที่ 3 จังหวัด เชียงใหม่
 15. เจริญ คันธวงศ์ - ประชาธิปัตย์ - กลุ่มจังหวัดที่ 6 ลำดับที่ในบัญชีรายชื่อ 2
 16. เจริญ จรรย์โกมล - พลังประชาชน - เขตเลือกตั้งที่ 1 จังหวัด ชัยภูมิ
 17. เจะอามิง โตะตาหยง - ประชาธิปัตย์ - เขตเลือกตั้งที่ 1 จังหวัด นราธิวาส
 18. เจิมมาศ จึงเลิศศิริ - ประชาธิปัตย์ - เขตเลือกตั้งที่ 1 จังหวัด กรุงเทพมหานคร
 19. เจือ ราชสีห์ - ประชาธิปัตย์ - เขตเลือกตั้งที่ 1 จังหวัด สงขลา

 1. ฉลาด ขามช่วง - พลังประชาชน - เขตเลือกตั้งที่ 1 จังหวัด ร้อยเอ็ด
 2. เฉลิม อยู่บำรุง - พลังประชาชน - กลุ่มจังหวัดที่ 6 ลำดับที่ในบัญชีรายชื่อ 7
 3. เฉลิมชัย ศรีอ่อน - ประชาธิปัตย์ - เขตเลือกตั้งที่ 1 จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์
 4. เฉลิมชาติ การุญ - พลังประชาชน - เขตเลือกตั้งที่ 1 จังหวัด สกลนคร
 5. เฉลิมลักษณ์ เก็บทรัพย์ - ประชาธิปัตย์ - กลุ่มจังหวัดที่ 8 ลำดับที่ในบัญชีรายชื่อ 8

 1. ชนินทร์ รุ่งแสง - ประชาธิปัตย์ - เขตเลือกตั้งที่ 12 จังหวัด กรุงเทพมหานคร
 2. ชมภู จันทาทอง - พลังประชาชน - เขตเลือกตั้งที่ 1 จังหวัด หนองคาย
 3. ชยุต ภุมมะกาญจนะ - พลังประชาชน - เขตเลือกตั้งที่ 1 จังหวัด ปราจีนบุรี
 4. ชลน่าน ศรีแก้ว - พลังประชาชน - เขตเลือกตั้งที่ 1 จังหวัด น่าน
 5. ชวน หลีกภัย - ประชาธิปัตย์ - กลุ่มจังหวัดที่ 8 ลำดับที่ในบัญชีรายชื่อ 1
 6. ชวลิต วิชยสุทธิ์ - พลังประชาชน - กลุ่มจังหวัดที่ 3 ลำดับที่ในบัญชีรายชื่อ 2
 7. ชัย ชิดชอบ - พลังประชาชน - กลุ่มจังหวัดที่ 4 ลำดับที่ในบัญชีรายชื่อ 2
 8. ชัยวัฒน์ กุลศักดิ์วิมล - พลังประชาชน - กลุ่มจังหวัดที่ 3 ลำดับที่ในบัญชีรายชื่อ 8
 9. ชัยวัฒน์ ทรัพย์รวงทอง - พลังประชาชน - เขตเลือกตั้งที่ 1 จังหวัด ชัยนาท
 10. ชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ - ชาติไทย - เขตเลือกตั้งที่ 1 จังหวัด สิงห์บุรี
 11. ชัยวุฒิ บรรณวัฒน์ - ประชาธิปัตย์ - เขตเลือกตั้งที่ 1 จังหวัด ตาก
 12. ชาญชัย อิสระเสนารักษ์ - ประชาธิปัตย์ - เขตเลือกตั้งที่ 1 จังหวัด นครนายก
 13. ชาดา ไทยเศรษฐ์ - ชาติไทย - เขตเลือกตั้งที่ 1 จังหวัด อุทัยธานี
 14. ชำนิ ศักดิเศรษฐ์ - ประชาธิปัตย์ - กลุ่มจังหวัดที่ 8 ลำดับที่ในบัญชีรายชื่อ 5
 15. ชินณิชา วงศ์สวัสดิ์ - พลังประชาชน - เขตเลือกตั้งที่ 1 จังหวัด เชียงใหม่
 16. ชินวรณ์ บุณยเกียรติ - ประชาธิปัตย์ - เขตเลือกตั้งที่ 2 จังหวัด นครศรีธรรมราช
 17. ชุมพล กาญจนะ - ประชาธิปัตย์ - เขตเลือกตั้งที่ 1 จังหวัด สุราษฎร์ธานี
 18. ชุมพล จุลใส - ประชาธิปัตย์ - เขตเลือกตั้งที่ 1 จังหวัด ชุมพร
 19. ชูชาติ หาญสวัสดิ์ - พลังประชาชน - เขตเลือกตั้งที่ 2 จังหวัด ปทุมธานี
 20. ชูวิทย์ พิทักษ์พรพัลลภ - พลังประชาชน - เขตเลือกตั้งที่ 2 จังหวัด อุบลราชธานี
 21. สุรชัย เบ้าจรรยา - พลังประชาชน - กลุ่มจังหวัดที่ 2 ลำดับที่ในบัญชีรายชื่อ 7
 22. เชน เทือกสุบรรณ - ประชาธิปัตย์ - เขตเลือกตั้งที่ 2 จังหวัด สุราษฎร์ธานี
 23. เชวงศักดิ์ เร่งไพบูลย์วงษ์ - ชาติไทย - เขตเลือกตั้งที่ 1 จังหวัด ชัยภูมิ
 24. วิรัช รัตนเศรษฐ - รวมใจไทยชาติพัฒนา - กลุ่มจังหวัดที่ 5 ลำดับที่ในบัญชีรายชื่อ 2
 25. เชาวริน ลัทธศักดิ์ศิริ - พลังประชาชน - กลุ่มจังหวัดที่ 7 ลำดับที่ในบัญชีรายชื่อ 3
 26. เชิดชัย วิเชียรวรรณ - พลังประชาชน - เขตเลือกตั้งที่ 1 จังหวัด อุดรธานี
 27. เชิดพงศ์ ราชป้องขันธ์ - พลังประชาชน - เขตเลือกตั้งที่ 2 จังหวัด หนองคาย
 28. ไชยยศ จิรเมธากร - เพื่อแผ่นดิน - เขตเลือกตั้งที่ 3 จังหวัด อุดรธานี
 29. ไชยวัฒน์ ติณรัตน์ - พลังประชาชน - เขตเลือกตั้งที่ 2 จังหวัด มหาสารคาม
 30. ไชยา พรหมา - พลังประชาชน - เขตเลือกตั้งที่ 1 จังหวัด หนองบัวลำภู

 1. ซูการ์โน มะทา - พลังประชาชน - เขตเลือกตั้งที่ 1 จังหวัด ยะลา

 1. ฐนโรจน์ โรจนกุลเสฏฐ์ - ประชาธิปัตย์ - เขตเลือกตั้งที่ 2 จังหวัด ชลบุรี
 2. ฐานิสร์ เทียนทอง - ประชาราช - เขตเลือกตั้งที่ 1 จังหวัด สระแก้ว
 3. ฐิติมา ฉายแสง - พลังประชาชน - เขตเลือกตั้งที่ 2 จังหวัด ฉะเชิงเทรา

 1. ณรงค์กร ชวาลสันตติ - พลังประชาชน - เขตเลือกตั้งที่ 1 จังหวัด เพชรบูรณ์
 2. ณัฐวุฒิ ประเสริฐสุวรรณ - ชาติไทย - เขตเลือกตั้งที่ 1 จังหวัด สุพรรณบุรี
 3. ณัฐวุฒิ สุขเกษม - มัชฌิมาธิปไตย เขตเลือกตั้งที่ 1 จังหวัด บุรีรัมย์
 4. ณิรัฐกานต์ ศรีลาภ - ประชาธิปัตย์ - เขตเลือกตั้งที่ 1 จังหวัด ยโสธร

 1. ดนัย นพสุวรรณวงศ์ - ประชาธิปัตย์ - กลุ่มจังหวัดที่ 4 ลำดับที่ในบัญชีรายชื่อ 2
 2. ดนุพร ปุณณกันต์ - พลังประชาชน - เขตเลือกตั้งที่ 7 จังหวัด กรุงเทพมหานคร
 3. ดวงแข อรรณนพพร - พลังประชาชน - เขตเลือกตั้งที่ 2 จังหวัด ขอนแก่น

 1. ตรีนุช เทียนทอง - ประชาราช - เขตเลือกตั้งที่ 1 จังหวัด สระแก้ว
 2. ต่อพงษ์ ไชยสาส์น - พลังประชาชน - เขตเลือกตั้งที่ 2 จังหวัด อุดรธานี
 3. ตุ่น จินตะเวช - ชาติไทย - เขตเลือกตั้งที่ 3 จังหวัด อุบลราชธานี
 4. ไตรรงค์ ติธรรม - พลังประชาชน - เขตเลือกตั้งที่ 2 จังหวัด หนองคาย
 5. ไตรรงค์ สุวรรณคีรี - ประชาธิปัตย์ - กลุ่มจังหวัดที่ 8 ลำดับที่ในบัญชีรายชื่อ 3

 1. ถวิล ไพรสณฑ์ - ประชาธิปัตย์ - เขตเลือกตั้งที่ 10 จังหวัด กรุงเทพมหานคร
 2. ถาวร ตรีรัตน์ณรงค์ - พลังประชาชน - กลุ่มจังหวัดที่ 1 ลำดับที่ในบัญชีรายชื่อ 6
 3. ถาวร เสนเนียม - ประชาธิปัตย์ - เขตเลือกตั้งที่ 2 จังหวัด สงขลา

 1. ทนุศักดิ์ เล็กอุทัย - พลังประชาชน - เขตเลือกตั้งที่ 1 จังหวัด อุตรดิตถ์
 2. ทรงศักดิ์ ทองศรี - พลังประชาชน - เขตเลือกตั้งที่ 2 จังหวัด บุรีรัมย์
 3. ทวีวัฒน์ ฤทธิ์ฤาชัย - พลังประชาชน - เขตเลือกตั้งที่ 1 จังหวัด สกลนคร
 4. ทศพร เทพบุตร - ประชาธิปัตย์ - เขตเลือกตั้งที่ 1 จังหวัด ภูเก็ต
 5. ทศพล เพ็งส้ม - ประชาธิปัตย์ - เขตเลือกตั้งที่ 2 จังหวัด นนทบุรี
 6. ทองดี มนิสสาร - พลังประชาชน - เขตเลือกตั้งที่ 2 จังหวัด อุดรธานี
 7. ทัศนียา รัตนเศรษฐ - รวมใจไทยชาติพัฒนา - เขตเลือกตั้งที่ 4 จังหวัด นครราชสีมา
 8. ทิวา เงินยวง - ประชาธิปัตย์ - เขตเลือกตั้งที่ 6 จังหวัด กรุงเทพมหานคร
 9. เทพไท เสนพงศ์ - ประชาธิปัตย์ - เขตเลือกตั้งที่ 2 จังหวัด นครศรีธรรมราช
 10. เทวฤทธิ์ นิกรเทศ - พลังประชาชน - กลุ่มจังหวัดที่ 3 ลำดับที่ในบัญชีรายชื่อ 6
 11. เทอดพงษ์ ไชยนันทน์ - ประชาธิปัตย์ - กลุ่มจังหวัดที่ 1 ลำดับที่ในบัญชีรายชื่อ 1

 1. ธนเทพ ทิมสุวรรณ - พลังประชาชน - กลุ่มจังหวัดที่ 3 ลำดับที่ในบัญชีรายชื่อ 4
 2. ธนา ชีรวินิจ - ประชาธิปัตย์ - เขตเลือกตั้งที่ 3 จังหวัด กรุงเทพมหานคร
 3. ธนาธร โล่ห์สุนทร - พลังประชาชน - เขตเลือกตั้งที่ 1 จังหวัด ลำปาง
 4. ธนิตพล ไชยนันทน์ - ประชาธิปัตย์ - เขตเลือกตั้งที่ 1 จังหวัด ตาก
 5. ธเนศ เครือรัตน์ - พลังประชาชน - เขตเลือกตั้งที่ 1 จังหวัด ศรีสะเกษ
 6. ธวัชชัย อนามพงษ์ - ประชาธิปัตย์ - เขตเลือกตั้งที่ 1 จังหวัด จันทบุรี
 7. ธารา ปิตุเตชะ - ประชาธิปัตย์ - เขตเลือกตั้งที่ 2 จังหวัด ระยอง
 8. ธีระ ไตรสรณกุล - พลังประชาชน - เขตเลือกตั้งที่ 3 จังหวัด ศรีสะเกษ
 9. ธีระ สลักเพชร - ประชาธิปัตย์ - เขตเลือกตั้งที่ 1 จังหวัด ตราด
 10. ธีระชัย แสนแก้ว - พลังประชาชน - เขตเลือกตั้งที่ 2 จังหวัด อุดรธานี
 11. ธีระชาติ ปางวิรุฬห์รักษ์ - ประชาธิปัตย์ - เขตเลือกตั้งที่ 1 จังหวัด ชุมพร
 12. ธีระทัศน์ เตียวเจริญโสภา - พลังประชาชน - เขตเลือกตั้งที่ 3 จังหวัด สุรินทร์
 13. เธียรชัย สุวรรณเพ็ญ - ประชาธิปัตย์ - เขตเลือกตั้งที่ 1 จังหวัด ตาก

 1. นคร มาฉิม - ประชาธิปัตย์ - เขตเลือกตั้งที่ 2 จังหวัด พิษณุโลก
 2. นที สุทินเผือก - พลังประชาชน - เขตเลือกตั้งที่ 2 จังหวัด สมุทรปราการ
 3. นพคุณ รัฐผไท - พลังประชาชน - เขตเลือกตั้งที่ 2 จังหวัด เชียงใหม่
 4. นพดล พลซื่อ - เพื่อแผ่นดิน - เขตเลือกตั้งที่ 3 จังหวัด ร้อยเอ็ด
 5. นพดล พลเสน - ชาติไทย - เขตเลือกตั้งที่ 1 จังหวัด อุทัยธานี
 6. นรพล ตันติมนตรี - เพื่อแผ่นดิน - เขตเลือกตั้งที่ 4 จังหวัด เชียงใหม่
 7. นราพัฒน์ แก้วทอง - ประชาธิปัตย์ - เขตเลือกตั้งที่ 1 จังหวัด พิจิตร
 8. นริศ ขำนุรักษ์ - ประชาธิปัตย์ - เขตเลือกตั้งที่ 1 จังหวัด พัทลุง
 9. นริศา อดิเทพวรพันธุ์ - ประชาธิปัตย์ - เขตเลือกตั้งที่ 1 จังหวัด นครศรีธรรมราช
 10. นฤมล ธารดำรงค์ - พลังประชาชน - เขตเลือกตั้งที่ 3 จังหวัด สมุทรปราการ
 11. นวัธ เตาะเจริญสุข - พลังประชาชน - เขตเลือกตั้งที่ 3 จังหวัด ขอนแก่น
 12. นัจมุดดีน อูมา - พลังประชาชน - เขตเลือกตั้งที่ 2 จังหวัด นราธิวาส
 13. นันทนา ทิมสุวรรณ - พลังประชาชน - เขตเลือกตั้งที่ 2 จังหวัด เลย
 14. นันทพร วีรกุลสุนทร - ประชาธิปัตย์ - เขตเลือกตั้งที่ 9 จังหวัด กรุงเทพมหานคร
 15. นาถยา เบ็ญจศิริวรรณ - ประชาธิปัตย์ - เขตเลือกตั้งที่ 7 จังหวัด กรุงเทพมหานคร
 16. นาราชา สุวิทย์ - ประชาธิปัตย์ - เขตเลือกตั้งที่ 3 จังหวัด สงขลา
 17. นิทัศน์ ศรีนนท์ - พลังประชาชน - เขตเลือกตั้งที่ 1 จังหวัด นนทบุรี
 18. นิพนธ์ บุญญามณี - ประชาธิปัตย์ - กลุ่มจังหวัดที่ 8 ลำดับที่ในบัญชีรายชื่อ 6
 19. นิพนธ์ วิสิษฐยุทธศาสตร์ - ประชาธิปัตย์ - กลุ่มจังหวัดที่ 7 ลำดับที่ในบัญชีรายชื่อ 2
 20. นิพนธ์ ศรีธเรศ - พลังประชาชน - เขตเลือกตั้งที่ 2 จังหวัด กาฬสินธุ์
 21. นิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ - ประชาธิปัตย์ - เขตเลือกตั้งที่ 1 จังหวัด พัทลุง
 22. นิภา พริ้งศุลกะ - ประชาธิปัตย์ - เขตเลือกตั้งที่ 2 จังหวัด สุราษฎร์ธานี
 23. นิมุคตาร์ วาบา - เพื่อแผ่นดิน - เขตเลือกตั้งที่ 2 จังหวัด ปัตตานี
 24. นิยม ช่างพินิจ - พลังประชาชน - เขตเลือกตั้งที่ 1 จังหวัด พิษณุโลก
 25. นิยม วรปัญญา - พลังประชาชน - เขตเลือกตั้งที่ 2 จังหวัด ลพบุรี
 26. นิยม วิวรรธนดิฐกุล - พลังประชาชน - เขตเลือกตั้งที่ 1 จังหวัด แพร่
 27. นิยม เวชกามา - พลังประชาชน - เขตเลือกตั้งที่ 1 จังหวัด สกลนคร
 28. นิรมิต สุจารี - พลังประชาชน - เขตเลือกตั้งที่ 3 จังหวัด ร้อยเอ็ด
 29. นิโรธ สุนทรเลขา - ชาติไทย - เขตเลือกตั้งที่ 2 จังหวัด นครสวรรค์
 30. นิสิต สินธุไพร - พลังประชาชน - เขตเลือกตั้งที่ 2 จังหวัด ร้อยเอ็ด
 31. นุกูล แสงศิริ - มัชฌิมาธิปไตย เขตเลือกตั้งที่ 3 จังหวัด นครสวรรค์

 1. บรรจบ รุ่งโรจน์ - ประชาธิปัตย์ - เขตเลือกตั้งที่ 1 จังหวัด ชลบุรี
 2. บรรหาร ศิลปอาชา - ชาติไทย - เขตเลือกตั้งที่ 1 จังหวัด สุพรรณบุรี
 3. บัญญัติ เจตนจันทร์ - ประชาธิปัตย์ - เขตเลือกตั้งที่ 2 จังหวัด ระยอง
 4. บัญญัติ บรรทัดฐาน - ประชาธิปัตย์ - กลุ่มจังหวัดที่ 8 ลำดับที่ในบัญชีรายชื่อ 2
 5. บุญจง วงศ์ไตรรัตน์ - พลังประชาชน - เขตเลือกตั้งที่ 6 จังหวัด นครราชสีมา
 6. บุญทรง เตริยาภิรมย์ - พลังประชาชน - เขตเลือกตั้งที่ 2 จังหวัด เชียงใหม่
 7. บุญยอด สุขถิ่นไทย - ประชาธิปัตย์ - เขตเลือกตั้งที่ 4 จังหวัด กรุงเทพมหานคร
 8. บุญรื่น ศรีธเรศ - พลังประชาชน - เขตเลือกตั้งที่ 1 จังหวัด กาฬสินธุ์
 9. บุญลือ ประเสริฐโสภา - พลังประชาชน - เขตเลือกตั้งที่ 1 จังหวัด ราชบุรี
 10. บุญเลิศ ครุฑขุนทด - พลังประชาชน - เขตเลือกตั้งที่ 3 จังหวัด นครราชสีมา

 1. ปกรณ์ มุ่งเจริญพร - มัชฌิมาธิปไตย เขตเลือกตั้งที่ 1 จังหวัด สุรินทร์
 2. ปณวัตร เลี้ยงผ่องพันธุ์ - ชาติไทย - เขตเลือกตั้งที่ 4 จังหวัด บุรีรัมย์
 3. ปรพล อดิเรกสาร - พลังประชาชน - เขตเลือกตั้งที่ 1 จังหวัด สระบุรี
 4. บุรณัชย์ สมุทรักษ์ - ประชาธิปัตย์ - กลุ่มจังหวัดที่ 6 ลำดับที่ในบัญชีรายชื่อ 6
 5. ประกอบ รัตนพันธ์ - ประชาธิปัตย์ - เขตเลือกตั้งที่ 2 จังหวัด นครศรีธรรมราช
 6. ประจักษ์ แกล้วกล้าหาญ - พลังประชาชน - เขตเลือกตั้งที่ 1 จังหวัด ขอนแก่น
 7. ประชา ประสพดี - พลังประชาชน - เขตเลือกตั้งที่ 3 จังหวัด สมุทรปราการ
 8. ประชา พรหมนอก - เพื่อแผ่นดิน - กลุ่มจังหวัดที่ 3 ลำดับที่ในบัญชีรายชื่อ 1
 9. ประนอม โพธิ์คำ - เพื่อแผ่นดิน - เขตเลือกตั้งที่ 2 จังหวัด นครราชสีมา
 10. ประพนธ์ นิลวัชรมณี - ประชาธิปัตย์ - เขตเลือกตั้งที่ 1 จังหวัด สุราษฎร์ธานี
 11. ประพร เอกอุรุ - ประชาธิปัตย์ - เขตเลือกตั้งที่ 1 จังหวัด สงขลา
 12. ประภัตร โพธสุธน - ชาติไทย - กลุ่มจังหวัดที่ 7 ลำดับที่ในบัญชีรายชื่อ 2
 13. ประมวล พงศ์ถาวราเดช - ประชาธิปัตย์ - เขตเลือกตั้งที่ 1 จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์
 14. ประมวล เอมเปีย - ประชาธิปัตย์ - เขตเลือกตั้งที่ 1 จังหวัด ชลบุรี
 15. ประสงค์ บูรณ์พงศ์ - พลังประชาชน - เขตเลือกตั้งที่ 1 จังหวัด นครพนม
 16. ประสิทธิ์ ชัยวิรัตนะ - พลังประชาชน - เขตเลือกตั้งที่ 2 จังหวัด ชัยภูมิ
 17. ประสิทธิ์ ตั้งศรีเกียรติกุล - พลังประชาชน - เขตเลือกตั้งที่ 3 จังหวัด บุรีรัมย์
 18. ประสิทธิ์ วุฒินันชัย - พลังประชาชน - เขตเลือกตั้งที่ 3 จังหวัด เชียงใหม่
 19. ประเสริฐ จันทรรวงทอง - พลังประชาชน - เขตเลือกตั้งที่ 3 จังหวัด นครราชสีมา
 20. ประเสริฐ ชัยกิจเด่นนภาลัย - พลังประชาชน - เขตเลือกตั้งที่ 1 จังหวัด สมุทรปราการ
 21. ประเสริฐ บุญชัยสุข - รวมใจไทยชาติพัฒนา - เขตเลือกตั้งที่ 1 จังหวัด นครราชสีมา
 22. ประเสริฐ บุญเรือง - พลังประชาชน - เขตเลือกตั้งที่ 2 จังหวัด กาฬสินธุ์
 23. ประเสริฐ พงษ์สุวรรณศิริ - ประชาธิปัตย์ - เขตเลือกตั้งที่ 1 จังหวัด ยะลา
 24. ปริญญา ฤกษ์หร่าย - พลังประชาชน - เขตเลือกตั้งที่ 2 จังหวัด กำแพงเพชร
 25. ปรีชญา ขำเจริญ - ประชาธิปัตย์ - เขตเลือกตั้งที่ 1 จังหวัด ราชบุรี
 26. ปรีชา มุสิกุล - ประชาธิปัตย์ - เขตเลือกตั้งที่ 1 จังหวัด กำแพงเพชร
 27. ปรีชา เร่งสมบูรณ์สุข - พลังประชาชน - เขตเลือกตั้งที่ 1 จังหวัด เลย
 28. ปรีชาพล พงษ์พานิช - พลังประชาชน - เขตเลือกตั้งที่ 2 จังหวัด ขอนแก่น
 29. ปวีณ แซ่จึง - พลังประชาชน - เขตเลือกตั้งที่ 1 จังหวัด ศรีสะเกษ
 30. ปัญญวัฒน์ บุญมี - ประชาธิปัตย์ - กลุ่มจังหวัดที่ 7 ลำดับที่ในบัญชีรายชื่อ 5
 31. ปัญญา ศรีปัญญา - พลังประชาชน - เขตเลือกตั้งที่ 3 จังหวัด ขอนแก่น
 32. ปานหทัย เสรีรักษ์ - พลังประชาชน - เขตเลือกตั้งที่ 1 จังหวัด แพร่
 33. ปารเมศ โพธารากุล - ประชาธิปัตย์ - เขตเลือกตั้งที่ 2 จังหวัด กาญจนบุรี
 34. ปาริชาติ ชาลีเครือ - พลังประชาชน - เขตเลือกตั้งที่ 3 จังหวัด ชัยภูมิ
 35. ปารีณา ไกรคุปต์ ปาจรียางกูร - ชาติไทย - เขตเลือกตั้งที่ 1 จังหวัด ราชบุรี
 36. ปุระพัฒน์ วิเศษจินดาวัฒนา - เพื่อแผ่นดิน - กลุ่มจังหวัดที่ 5 ลำดับที่ในบัญชีรายชื่อ 9
 37. เปล่งมณี เร่งสมบูรณ์สุข - พลังประชาชน - เขตเลือกตั้งที่ 2 จังหวัด เลย

 1. ผ่องศรี ธาราภูมิ - ประชาธิปัตย์ - เขตเลือกตั้งที่ 1 จังหวัด ลพบุรี
 2. ผุสดี ตามไท - ประชาธิปัตย์ - กลุ่มจังหวัดที่ 6 ลำดับที่ในบัญชีรายชื่อ 4
 3. เผดิมชัย สะสมทรัพย์ - พลังประชาชน - เขตเลือกตั้งที่ 2 จังหวัด นครปฐม

 1. พงศ์พันธ์ สุนทรชัย - พลังประชาชน - เขตเลือกตั้งที่ 1 จังหวัด หนองคาย
 2. พงศ์เวช เวชชาชีวะ - ประชาธิปัตย์ - เขตเลือกตั้งที่ 1 จังหวัด จันทบุรี
 3. พงษ์ศักดิ์ บุญศล - พลังประชาชน - เขตเลือกตั้งที่ 3 จังหวัด สกลนคร
 4. พจนารถ แก้วผลึก - ประชาธิปัตย์ - เขตเลือกตั้งที่ 2 จังหวัด ชลบุรี
 5. พรทิวา นาคาศัย - มัชฌิมาธิปไตย เขตเลือกตั้งที่ 1 จังหวัด ชัยนาท
 6. พรพิมล ธรรมสาร - พลังประชาชน - เขตเลือกตั้งที่ 2 จังหวัด ปทุมธานี
 7. พรศักดิ์ เจริญประเสริฐ - พลังประชาชน - เขตเลือกตั้งที่ 2 จังหวัด ศรีสะเกษ
 8. พฤฒิชัย วิริยะโรจน์ - พลังประชาชน - กลุ่มจังหวัดที่ 4 ลำดับที่ในบัญชีรายชื่อ 6
 9. พลพีร์ สุวรรณฉวี - เพื่อแผ่นดิน - เขตเลือกตั้งที่ 6 จังหวัด นครราชสีมา
 10. พ้อง ชีวานันท์ - พลังประชาชน - เขตเลือกตั้งที่ 1 จังหวัด พระนครศรีอยุธยา
 11. พัฒนา สังขทรัพย์ - พลังประชาชน - เขตเลือกตั้งที่ 1 จังหวัด เลย
 12. พิกิฏ ศรีชนะ - เพื่อแผ่นดิน - เขตเลือกตั้งที่ 2 จังหวัด ยโสธร
 13. พิชาญเมธ ม่วงมณี - ประชาธิปัตย์ - กลุ่มจังหวัดที่ 1 ลำดับที่ในบัญชีรายชื่อ 3
 14. พิเชษฐ์ เชื้อเมืองพาน - พลังประชาชน - เขตเลือกตั้งที่ 2 จังหวัด เชียงราย
 15. พิเชษฐ์ ตันเจริญ - เพื่อแผ่นดิน - เขตเลือกตั้งที่ 1 จังหวัด ฉะเชิงเทรา
 16. พิเชษฐ พันธุ์วิชาติกุล - ประชาธิปัตย์ - เขตเลือกตั้งที่ 1 จังหวัด กระบี่
 17. พิมพ์ภัทรา วิชัยกุล - ประชาธิปัตย์ - เขตเลือกตั้งที่ 4 จังหวัด นครศรีธรรมราช
 18. พิษณุ หัตถสงเคราะห์ - พลังประชาชน - เขตเลือกตั้งที่ 1 จังหวัด หนองบัวลำภู
 19. พีรพันธุ์ พาลุสุข - พลังประชาชน - เขตเลือกตั้งที่ 2 จังหวัด ยโสธร
 20. พีรยศ ราฮิมมูลา - ประชาธิปัตย์ - กลุ่มจังหวัดที่ 8 ลำดับที่ในบัญชีรายชื่อ 7
 21. พีระเดช ศิริวันสาณฑ์ - ชาติไทย - เขตเลือกตั้งที่ 3 จังหวัด นครสวรรค์
 22. พีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค - ประชาธิปัตย์ - เขตเลือกตั้งที่ 3 จังหวัด กรุงเทพมหานคร
 23. พีระเพชร ศิริกุล - พลังประชาชน - เขตเลือกตั้งที่ 2 จังหวัด กาฬสินธุ์
 24. พุฒิพงศ์ สงวนวงศ์ชัย - ประชาธิปัตย์ - กลุ่มจังหวัดที่ 2 ลำดับที่ในบัญชีรายชื่อ 3
 25. เพิ่มพูน ทองศรี - พลังประชาชน - กลุ่มจังหวัดที่ 4 ลำดับที่ในบัญชีรายชื่อ 3
 26. ไพจิต ศรีวรขาน - พลังประชาชน - เขตเลือกตั้งที่ 2 จังหวัด นครพนม
 27. ไพฑูรย์ แก้วทอง - ประชาธิปัตย์ - กลุ่มจังหวัดที่ 2 ลำดับที่ในบัญชีรายชื่อ 1
 28. ไพโรจน์ ตันบรรจง - พลังประชาชน - เขตเลือกตั้งที่ 1 จังหวัด พะเยา
 29. ไพโรจน์ อิสระเสรีพงษ์ - พลังประชาชน - เขตเลือกตั้งที่ 6 จังหวัด กรุงเทพมหานคร

 1. ฟาริดา สุไลมาน - พลังประชาชน - เขตเลือกตั้งที่ 1 จังหวัด สุรินทร์

 1. ภราดร ปริศนานันทกุล - ชาติไทย - เขตเลือกตั้งที่ 1 จังหวัด อ่างทอง
 2. ภิรมย์ พลวิเศษ - พลังประชาชน - เขตเลือกตั้งที่ 5 จังหวัด นครราชสีมา
 3. ภุชงค์ รุ่งโรจน์ - ประชาธิปัตย์ - กลุ่มจังหวัดที่ 5 ลำดับที่ในบัญชีรายชื่อ 4
 4. ภูมิ สาระผล - พลังประชาชน - เขตเลือกตั้งที่ 1 จังหวัด ขอนแก่น
 5. ภูมิพัฒน์ พชรทรัพย์ - พลังประชาชน - กลุ่มจังหวัดที่ 3 ลำดับที่ในบัญชีรายชื่อ 9

 1. มณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ - พลังประชาชน - เขตเลือกตั้งที่ 1 จังหวัด สมุทรสาคร
 2. มนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ - พลังประชาชน - เขตเลือกตั้งที่ 1 จังหวัด พิษณุโลก
 3. มนต์ไชย ชาติวัฒนศิริ - พลังประชาชน - เขตเลือกตั้งที่ 2 จังหวัด บุรีรัมย์
 4. มนตรี ปาน้อยนนท์ - ประชาธิปัตย์ - เขตเลือกตั้งที่ 1 จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์
 5. บรรพต ต้นธีรวงศ์ - ประชาธิปัตย์ - กลุ่มจังหวัดที่ 7 ลำดับที่ในบัญชีรายชื่อ 6
 6. มลิวัลย์ ธัญญสกุลกิจ - พลังประชาชน - เขตเลือกตั้งที่ 3 จังหวัด สุรินทร์
 7. มะ โพธิ์งาม - พลังประชาชน - เขตเลือกตั้งที่ 1 จังหวัด กาญจนบุรี
 8. มานพ ปัตนวงศ์ - เพื่อแผ่นดิน - กลุ่มจังหวัดที่ 8 ลำดับที่ในบัญชีรายชื่อ 1
 9. มานะ โลหะวณิชย์ - พลังประชาชน - เขตเลือกตั้งที่ 1 จังหวัด ชัยภูมิ
 10. มานะศักดิ์ จันทร์ประสงค์ - พลังประชาชน - เขตเลือกตั้งที่ 1 จังหวัด นนทบุรี
 11. มานิต นพอมรบดี - มัชฌิมาธิปไตย เขตเลือกตั้งที่ 2 จังหวัด ราชบุรี
 12. มานิตย์ จิตต์จันทร์กลับ - พลังประชาชน - กลุ่มจังหวัดที่ 6 ลำดับที่ในบัญชีรายชื่อ 5
 13. มานิตย์ ภาวสุทธิ์ - ประชาธิปัตย์ - เขตเลือกตั้งที่ 1 จังหวัด ชลบุรี
 14. มาโนช เฮงยศมาก - มัชฌิมาธิปไตย เขตเลือกตั้งที่ 1 จังหวัด บุรีรัมย์
 15. มิ่งขวัญ แสงสุวรรณ์ - พลังประชาชน - กลุ่มจังหวัดที่ 6 ลำดับที่ในบัญชีรายชื่อ 3
 16. ไมตรี สอยเหลือง - ประชาธิปัตย์ - เขตเลือกตั้งที่ 2 จังหวัด ชลบุรี


 1. ยรรยง ร่วมพัฒนา - พลังประชาชน - เขตเลือกตั้งที่ 2 จังหวัด สุรินทร์
 2. ยุคล ชนะวัฒน์ปัญญา - ประชาธิปัตย์ - เขตเลือกตั้งที่ 1 จังหวัด จันทบุรี
 3. ยุซรี ซูสารอ - เพื่อแผ่นดิน - เขตเลือกตั้งที่ 2 จังหวัด ปัตตานี
 4. ยุทธนา โพธสุธน - ชาติไทย - เขตเลือกตั้งที่ 2 จังหวัด สุพรรณบุรี
 5. ยุทธพงษ์ แสงศรี - พลังประชาชน - เขตเลือกตั้งที่ 2 จังหวัด หนองคาย

 1. รณฤทธิชัย คานเขต - เพื่อแผ่นดิน - เขตเลือกตั้งที่ 1 จังหวัด ยโสธร
 2. ระนองรักษ์ สุวรรณฉวี - เพื่อแผ่นดิน - เขตเลือกตั้งที่ 4 จังหวัด นครราชสีมา
 3. รังสรรค์ วันไชยธนวงศ์ - พลังประชาชน - เขตเลือกตั้งที่ 2 จังหวัด เชียงราย
 4. รังสิกร ทิมาตฤกะ - พลังประชาชน - เขตเลือกตั้งที่ 2 จังหวัด บุรีรัมย์
 5. รังสิมา รอดรัศมี - ประชาธิปัตย์ - เขตเลือกตั้งที่ 1 จังหวัด สมุทรสงคราม
 6. รัชฎาภรณ์ แก้วสนิท - ประชาธิปัตย์ - กลุ่มจังหวัดที่ 3 ลำดับที่ในบัญชีรายชื่อ 2
 7. รัชดา ธนาดิเรก - ประชาธิปัตย์ - เขตเลือกตั้งที่ 12 จังหวัด กรุงเทพมหานคร
 8. รัฐกร เจนกิจณรงค์ - พลังประชาชน - เขตเลือกตั้งที่ 1 จังหวัด นครปฐม
 9. รัฐกิตติ์ ผาลีพัฒน์ - ชาติไทย - เขตเลือกตั้งที่ 2 จังหวัด อุบลราชธานี
 10. เรวัต สิรินุกุล - พลังประชาชน - กลุ่มจังหวัดที่ 7 ลำดับที่ในบัญชีรายชื่อ 4
 11. เรวัต อารีรอบ - ประชาธิปัตย์ - เขตเลือกตั้งที่ 1 จังหวัด ภูเก็ต
 12. เรืองเดช สุพรรณฝ่าย - พลังประชาชน - เขตเลือกตั้งที่ 2 จังหวัด ขอนแก่น

 1. ละออง ติยะไพรัช - พลังประชาชน - เขตเลือกตั้งที่ 3 จังหวัด เชียงราย
 2. ลาภศักดิ์ ลาภาโรจน์กิจ - ประชาธิปัตย์ - เขตเลือกตั้งที่ 2 จังหวัด สงขลา
 3. ลินดา เชิดชัย - พลังประชาชน - เขตเลือกตั้งที่ 3 จังหวัด นครราชสีมา
 4. เลิศศักดิ์ ทัศนเศรษฐ - พลังประชาชน - เขตเลือกตั้งที่ 3 จังหวัด สุรินทร์

 1. วรงค์ เดชกิจวิกรม - ประชาธิปัตย์ - เขตเลือกตั้งที่ 1 จังหวัด พิษณุโลก
 2. วรรณรัตน์ ชาญนุกูล - รวมใจไทยชาติพัฒนา - เขตเลือกตั้งที่ 1 จังหวัด นครราชสีมา
 3. วรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล - พลังประชาชน - เขตเลือกตั้งที่ 1 จังหวัด แพร่
 4. วรศุลี สุวรรณปริสุทธิ์ - รวมใจไทยชาติพัฒนา - เขตเลือกตั้งที่ 1 จังหวัด มุกดาหาร
 5. วรสิทธิ์ กัลป์ตินันท์ - พลังประชาชน - เขตเลือกตั้งที่ 1 จังหวัด อุบลราชธานี
 6. วราวงษ์ พันธุ์ศิลา - พลังประชาชน - เขตเลือกตั้งที่ 1 จังหวัด ร้อยเอ็ด
 7. วราวุธ ศิลปอาชา - ชาติไทย - เขตเลือกตั้งที่ 1 จังหวัด สุพรรณบุรี
 8. วัชรพงศ์ คูวิจิตรสุวรรณ - ประชาธิปัตย์ - เขตเลือกตั้งที่ 2 จังหวัด สระบุรี
 9. วัชรพล โตมรศักดิ์ - รวมใจไทยชาติพัฒนา - เขตเลือกตั้งที่ 1 จังหวัด นครราชสีมา
 10. วัชระ เพชรทอง - ประชาธิปัตย์ - เขตเลือกตั้งที่ 11 จังหวัด กรุงเทพมหานคร
 11. วัชระ ยาวอหะซัน - ชาติไทย - เขตเลือกตั้งที่ 1 จังหวัด นราธิวาส
 12. วันเพ็ญ พร้อมพัฒน์ - พลังประชาชน - เขตเลือกตั้งที่ 2 จังหวัด เพชรบูรณ์
 13. วัลลภ ไทยเหนือ - เพื่อแผ่นดิน - กลุ่มจังหวัดที่ 4 ลำดับที่ในบัญชีรายชื่อ 1
 14. วัลลภ สุปริยศิลป์ - พลังประชาชน - เขตเลือกตั้งที่ 1 จังหวัด น่าน
 15. วารุจ ศิริวัฒน์ - พลังประชาชน - เขตเลือกตั้งที่ 1 จังหวัด อุตรดิตถ์
 16. วาสิต พยัคฆบุตร - พลังประชาชน - เขตเลือกตั้งที่ 1 จังหวัด ลำปาง
 17. วิจิตร พรพฤฒิพันธุ์ - ชาติไทย - เขตเลือกตั้งที่ 1 จังหวัด เพชรบูรณ์
 18. วิชัย ล้ำสุทธิ - ประชาธิปัตย์ - เขตเลือกตั้งที่ 1 จังหวัด ระยอง
 19. วิชัย สามิตร - พลังประชาชน - เขตเลือกตั้งที่ 1 จังหวัด หนองบัวลำภู
 20. วิชาญ มีนชัยนันท์ - พลังประชาชน - เขตเลือกตั้งที่ 7 จังหวัด กรุงเทพมหานคร
 21. วิเชียร ขาวขำ - พลังประชาชน - เขตเลือกตั้งที่ 4 จังหวัด อุดรธานี
 22. วิเชียร อุดมศักดิ์ - พลังประชาชน - เขตเลือกตั้งที่ 1 จังหวัด อำนาจเจริญ
 23. วิฑูรย์ นามบุตร - ประชาธิปัตย์ - กลุ่มจังหวัดที่ 4 ลำดับที่ในบัญชีรายชื่อ 1
 24. วิทยา แก้วภราดัย - ประชาธิปัตย์ - เขตเลือกตั้งที่ 3 จังหวัด นครศรีธรรมราช
 25. วิทยา ทรงคำ - พลังประชาชน - เขตเลือกตั้งที่ 2 จังหวัด เชียงใหม่
 26. วิทยา บุตรดีวงค์ - เพื่อแผ่นดิน - เขตเลือกตั้งที่ 1 จังหวัด มุกดาหาร
 27. วิทยา บุรณศิริ - พลังประชาชน - เขตเลือกตั้งที่ 2 จังหวัด พระนครศรีอยุธยา
 28. วินัย ภัทรประสิทธิ์ - รวมใจไทยชาติพัฒนา - เขตเลือกตั้งที่ 1 จังหวัด พิจิตร
 29. วินัย สมพงษ์ - ประชาธิปัตย์ - กลุ่มจังหวัดที่ 5 ลำดับที่ในบัญชีรายชื่อ 3
 30. วินัย เสนเนียม - ประชาธิปัตย์ - เขตเลือกตั้งที่ 1 จังหวัด สงขลา
 31. วิรัช ร่มเย็น - ประชาธิปัตย์ - เขตเลือกตั้งที่ 1 จังหวัด ระนอง
 32. วิรัตน์ กัลยาศิริ - ประชาธิปัตย์ - เขตเลือกตั้งที่ 2 จังหวัด สงขลา
 33. วิรัตน์ วิริยะพงษ์ - ประชาธิปัตย์ - เขตเลือกตั้งที่ 1 จังหวัด สุโขทัย
 34. วิรุฬ เตชะไพบูลย์ - พลังประชาชน - กลุ่มจังหวัดที่ 5 ลำดับที่ในบัญชีรายชื่อ 1
 35. วิรุฬห์ พื้นแสน - พลังประชาชน - กลุ่มจังหวัดที่ 4 ลำดับที่ในบัญชีรายชื่อ 5
 36. วิลาศ จันทร์พิทักษ์ - ประชาธิปัตย์ - เขตเลือกตั้งที่ 9 จังหวัด กรุงเทพมหานคร
 37. วิวัฒน์ชัย โหตระไวศยะ - พลังประชาชน - เขตเลือกตั้งที่ 3 จังหวัด ศรีสะเกษ
 38. วิสาระดี เตชะธีราวัฒน์ - พลังประชาชน - เขตเลือกตั้งที่ 2 จังหวัด เชียงราย
 39. วิสุทธิ์ ไชยณรุณ - พลังประชาชน - เขตเลือกตั้งที่ 1 จังหวัด พะเยา
 40. วีระ รักความสุข - พลังประชาชน - กลุ่มจังหวัดที่ 3 ลำดับที่ในบัญชีรายชื่อ 7
 41. วีระ อนันตกูล - ประชาธิปัตย์ - เขตเลือกตั้งที่ 3 จังหวัด ชลบุรี
 42. วีระพล จิตสัมฤทธิ์ - พลังประชาชน - เขตเลือกตั้งที่ 2 จังหวัด ศรีสะเกษ
 43. วีระพล อดิเรกสาร - พลังประชาชน - เขตเลือกตั้งที่ 2 จังหวัด สระบุรี
 44. วีระวัฒน์ โอสถานุเคราะห์ - พลังประชาชน - เขตเลือกตั้งที่ 1 จังหวัด กาฬสินธุ์
 45. วีระศักดิ์ โควสุรัตน์ - ชาติไทย - กลุ่มจังหวัดที่ 4 ลำดับที่ในบัญชีรายชื่อ 1
 46. วุฒิชัย กิตติธเนศวร - พลังประชาชน - เขตเลือกตั้งที่ 1 จังหวัด นครนายก
 47. วุฒิพงศ์ ฉายแสง - พลังประชาชน - เขตเลือกตั้งที่ 2 จังหวัด ฉะเชิงเทรา
 48. วุฒิพงษ์ นามบุตร - ประชาธิปัตย์ - เขตเลือกตั้งที่ 1 จังหวัด อุบลราชธานี
 49. แวมาฮาดี แวดาโอะ - เพื่อแผ่นดิน - เขตเลือกตั้งที่ 1 จังหวัด นราธิวาส

 1. ศรชัย มนตริวัต - พลังประชาชน - กลุ่มจังหวัดที่ 7 ลำดับที่ในบัญชีรายชื่อ 2
 2. ศักดา คงเพชร - พลังประชาชน - เขตเลือกตั้งที่ 2 จังหวัด ร้อยเอ็ด
 3. ศักดิ์ชัย จินตะเวช - ชาติไทย - เขตเลือกตั้งที่ 3 จังหวัด อุบลราชธานี
 4. ศิริโชค โสภา - ประชาธิปัตย์ - เขตเลือกตั้งที่ 3 จังหวัด สงขลา
 5. ศิริวัฒน์ ขจรประศาสน์ - ชาติไทย - เขตเลือกตั้งที่ 2 จังหวัด พิจิตร
 6. ศุภชัย โพธิ์สุ - พลังประชาชน - เขตเลือกตั้งที่ 1 จังหวัด นครพนม
 7. ศุภชัย ศรีหล้า - ประชาธิปัตย์ - เขตเลือกตั้งที่ 1 จังหวัด อุบลราชธานี
 8. เศกสิทธิ์ ไวนิยมพงศ์ - พลังประชาชน - เขตเลือกตั้งที่ 1 จังหวัด ร้อยเอ็ด

 1. สกลธี ภัททิยกุล - ประชาธิปัตย์ - เขตเลือกตั้งที่ 4 จังหวัด กรุงเทพมหานคร
 2. สงกรานต์ จิตสุทธิภากร - ประชาธิปัตย์ - เขตเลือกตั้งที่ 1 จังหวัด นครสวรรค์
 3. สงคราม กิจเลิศไพโรจน์ - พลังประชาชน - เขตเลือกตั้งที่ 1 จังหวัด สมุทรปราการ
 4. สงวน พงษ์มณี - พลังประชาชน - เขตเลือกตั้งที่ 1 จังหวัด ลำพูน
 5. สถาพร มณีรัตน์ - พลังประชาชน - เขตเลือกตั้งที่ 1 จังหวัด ลำพูน
 6. สนอง เทพอักษรณรงค์ - พลังประชาชน - เขตเลือกตั้งที่ 3 จังหวัด บุรีรัมย์
 7. สนั่น ขจรประศาสน์ - ชาติไทย - เขตเลือกตั้งที่ 2 จังหวัด พิจิตร
 8. สมเกียรติ ฉันทวานิช - ประชาธิปัตย์ - เขตเลือกตั้งที่ 2 จังหวัด กรุงเทพมหานคร
 9. สมเกียรติ พงษ์ไพบูลย์ - ประชาธิปัตย์ - กลุ่มจังหวัดที่ 5 ลำดับที่ในบัญชีรายชื่อ 2
 10. สมเกียรติ ศรลัมพ์ - เพื่อแผ่นดิน - กลุ่มจังหวัดที่ 2 ลำดับที่ในบัญชีรายชื่อ 1
 11. สมควร โอบอ้อม - ประชาธิปัตย์ - เขตเลือกตั้งที่ 1 จังหวัด นครสวรรค์
 12. สมคิด บาลไธสง - พลังประชาชน - เขตเลือกตั้งที่ 1 จังหวัด หนองคาย
 13. สมเจตน์ ลิมปะพันธุ์ - ชาติไทย - เขตเลือกตั้งที่ 2 จังหวัด สุโขทัย
 14. สมชัย เจริญชัยฤทธิ์ - ประชาราช - เขตเลือกตั้งที่ 1 จังหวัด นครสวรรค์
 15. สมชัย ฉัตรพัฒนศิริ - รวมใจไทยชาติพัฒนา - เขตเลือกตั้งที่ 5 จังหวัด นครราชสีมา
 16. สมชาย เพศประเสริฐ - พลังประชาชน - เขตเลือกตั้งที่ 2 จังหวัด นครราชสีมา
 17. สมชาย โล่สถาพรพิพิธ - ประชาธิปัตย์ - เขตเลือกตั้งที่ 2 จังหวัด ตรัง
 18. สมชาย วงศ์สวัสดิ์ - พลังประชาชน - กลุ่มจังหวัดที่ 1 ลำดับที่ในบัญชีรายชื่อ 2
 19. สมชาย วิษณุวงศ์ - พลังประชาชน - เขตเลือกตั้งที่ 1 จังหวัด กาญจนบุรี
 20. สมนึก เฮงวาณิชย์ - มัชฌิมาธิปไตย เขตเลือกตั้งที่ 1 จังหวัด บุรีรัมย์
 21. สมบัติ ยะสินธุ์ - ประชาธิปัตย์ - เขตเลือกตั้งที่ 1 จังหวัด แม่ฮ่องสอน
 22. สมบัติ สิทธิกรวงศ์ - ประชาธิปัตย์ - เขตเลือกตั้งที่ 2 จังหวัด นนทบุรี
 23. สมบูรณ์ อุทัยเวียนกุล - ประชาธิปัตย์ - เขตเลือกตั้งที่ 2 จังหวัด ตรัง
 24. สุรสิทธิ์ วงศ์วิทยานันท์ - พลังประชาชน - กลุ่มจังหวัดที่ 1 ลำดับที่ในบัญชีรายชื่อ 7
 25. สมพล เกยุราพันธุ์ - พลังประชาชน - กลุ่มจังหวัดที่ 5 ลำดับที่ในบัญชีรายชื่อ 2
 26. สมพัฒน์ แก้วพิจิตร - ชาติไทย - เขตเลือกตั้งที่ 1 จังหวัด นครปฐม
 27. สมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ - พลังประชาชน - เขตเลือกตั้งที่ 4 จังหวัด ขอนแก่น
 28. สมศักดิ์ ปริศนานันทกุล - ชาติไทย - เขตเลือกตั้งที่ 1 จังหวัด อ่างทอง
 29. สมัย เจริญช่าง - ประชาธิปัตย์ - เขตเลือกตั้งที่ 6 จังหวัด กรุงเทพมหานคร
 30. สรรพภัญญู ศิริไปล์ - พลังประชาชน - เขตเลือกตั้งที่ 2 จังหวัด มหาสารคาม
 31. สรรเสริญ สมะลาภา - ประชาธิปัตย์ - เขตเลือกตั้งที่ 3 จังหวัด กรุงเทพมหานคร
 32. สรวงศ์ เทียนทอง - ประชาราช - เขตเลือกตั้งที่ 1 จังหวัด สระแก้ว
 33. สรวุฒิ เนื่องจำนงค์ - ประชาธิปัตย์ - เขตเลือกตั้งที่ 3 จังหวัด ชลบุรี
 34. สราวุธ อ่อนละมัย - ประชาธิปัตย์ - เขตเลือกตั้งที่ 1 จังหวัด ชุมพร
 35. สฤษฏ์ อึ้งอภินันท์ - พลังประชาชน - เขตเลือกตั้งที่ 1 จังหวัด เชียงราย
 36. สัญชัย วงษ์สุนทร - พลังประชาชน - เขตเลือกตั้งที่ 2 จังหวัด นครสวรรค์
 37. สัญชัย อินทรสูต - ประชาธิปัตย์ - กลุ่มจังหวัดที่ 2 ลำดับที่ในบัญชีรายชื่อ 4
 38. สันติ พร้อมพัฒน์ - พลังประชาชน - กลุ่มจังหวัดที่ 2 ลำดับที่ในบัญชีรายชื่อ 1
 39. สันทัด จีนาภักดิ์ - พลังประชาชน - เขตเลือกตั้งที่ 2 จังหวัด กาญจนบุรี
 40. สัมพันธ์ ตั้งเบญจผล - ประชาธิปัตย์ - เขตเลือกตั้งที่ 1 จังหวัด สุโขทัย
 41. สัมพันธ์ ทองสมัคร - ประชาธิปัตย์ - เขตเลือกตั้งที่ 1 จังหวัด นครศรีธรรมราช
 42. สมบูรณ์ วันไชยธนวงศ์ - พลังประชาชน - กลุ่มจังหวัดที่ 1 ลำดับที่ในบัญชีรายชื่อ 10
 43. สากล ม่วงศิริ - พลังประชาชน - เขตเลือกตั้งที่ 10 จังหวัด กรุงเทพมหานคร
 44. สาคร เกี่ยวข้อง - ประชาธิปัตย์ - เขตเลือกตั้งที่ 1 จังหวัด กระบี่
 45. สาทิตย์ วงศ์หนองเตย - ประชาธิปัตย์ - เขตเลือกตั้งที่ 1 จังหวัด ตรัง
 46. สาธิต เทพวงศ์ศิริรัตน์ - พลังประชาชน - เขตเลือกตั้งที่ 2 จังหวัด สุรินทร์
 47. สาธิต ปิตุเตชะ - ประชาธิปัตย์ - เขตเลือกตั้งที่ 1 จังหวัด ระยอง
 48. สามารถ แก้วมีชัย - พลังประชาชน - เขตเลือกตั้งที่ 1 จังหวัด เชียงราย
 49. สามารถ พิริยะปัญญาพร - ประชาธิปัตย์ - เขตเลือกตั้งที่ 2 จังหวัด ราชบุรี
 50. สามารถ มะลูลีม - ประชาธิปัตย์ - เขตเลือกตั้งที่ 8 จังหวัด กรุงเทพมหานคร
 51. สามารถ ราชพลสิทธิ์ - ประชาธิปัตย์ - กลุ่มจังหวัดที่ 1 ลำดับที่ในบัญชีรายชื่อ 2
 52. สำราญ ศรีแปงวงค์ - ประชาธิปัตย์ - เขตเลือกตั้งที่ 1 จังหวัด กำแพงเพชร
 53. สินิตย์ เลิศไกร - ประชาธิปัตย์ - เขตเลือกตั้งที่ 2 จังหวัด สุราษฎร์ธานี
 54. สิรินทร รามสูต - พลังประชาชน - เขตเลือกตั้งที่ 1 จังหวัด น่าน
 55. สิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ - ชาติไทย - เขตเลือกตั้งที่ 1 จังหวัด ศรีสะเกษ
 56. สุกิจ อัถโถปกรณ์ - ประชาธิปัตย์ - เขตเลือกตั้งที่ 1 จังหวัด ตรัง
 57. สุขวิชชาญ มุสิกุล - ประชาธิปัตย์ - เขตเลือกตั้งที่ 1 จังหวัด กำแพงเพชร
 58. สุชน ชามพูนท - พลังประชาชน - กลุ่มจังหวัดที่ 2 ลำดับที่ในบัญชีรายชื่อ 5
 59. สุชาติ โชคชัยวัฒนากร - พลังประชาชน - เขตเลือกตั้งที่ 2 จังหวัด มหาสารคาม
 60. สุชาติ ตันติวณิชชานนท์ - เพื่อแผ่นดิน - เขตเลือกตั้งที่ 3 จังหวัด อุบลราชธานี
 61. สุชาติ ลายน้ำเงิน - พลังประชาชน - เขตเลือกตั้งที่ 1 จังหวัด ลพบุรี
 62. สุชาย ศรีสุรพล - พลังประชาชน - เขตเลือกตั้งที่ 4 จังหวัด ขอนแก่น
 63. สุทธิ ปัญญาสกุลวงศ์ - ประชาธิปัตย์ - เขตเลือกตั้งที่ 8 จังหวัด กรุงเทพมหานคร
 64. สุทธิชัย จรูญเนตร - พลังประชาชน - เขตเลือกตั้งที่ 2 จังหวัด อุบลราชธานี
 65. สุทัศน์ เงินหมื่น - ประชาธิปัตย์ - กลุ่มจังหวัดที่ 3 ลำดับที่ในบัญชีรายชื่อ 1
 66. สุทิน คลังแสง - พลังประชาชน - เขตเลือกตั้งที่ 1 จังหวัด มหาสารคาม
 67. สุทิน นพขำ - พลังประชาชน - เขตเลือกตั้งที่ 1 จังหวัด ปทุมธานี
 68. สุเทพ เทือกสุบรรณ - ประชาธิปัตย์ - เขตเลือกตั้งที่ 1 จังหวัด สุราษฎร์ธานี
 69. สุธรรม ระหงษ์ - ประชาธิปัตย์ - เขตเลือกตั้งที่ 1 จังหวัด สมุทรสาคร
 70. สุนทรี ชัยวิรัตนะ - พลังประชาชน - เขตเลือกตั้งที่ 3 จังหวัด ชัยภูมิ
 71. สุนัย จุลพงศธร - พลังประชาชน - กลุ่มจังหวัดที่ 2 ลำดับที่ในบัญชีรายชื่อ 3
 72. สุพล ฟองงาม - พลังประชาชน - เขตเลือกตั้งที่ 4 จังหวัด อุบลราชธานี
 73. สุพัชรี ธรรมเพชร - ประชาธิปัตย์ - เขตเลือกตั้งที่ 1 จังหวัด พัทลุง
 74. สุเมธ ฤทธาคนี - พลังประชาชน - เขตเลือกตั้งที่ 2 จังหวัด ปทุมธานี
 75. สุรจิตร ยนต์ตระกูล - พลังประชาชน - เขตเลือกตั้งที่ 1 จังหวัด มหาสารคาม
 76. สุรเชษฐ์ ชัยโกศล - พลังประชาชน - เขตเลือกตั้งที่ 1 จังหวัด พระนครศรีอยุธยา
 77. สุรเชษฐ์ มาศดิตถ์ - ประชาธิปัตย์ - เขตเลือกตั้งที่ 4 จังหวัด นครศรีธรรมราช
 78. สุรเดช ยะสวัสดิ์ - เพื่อแผ่นดิน - กลุ่มจังหวัดที่ 1 ลำดับที่ในบัญชีรายชื่อ 1
 79. สุรทิน พิมานเมฆินทร์ - พลังประชาชน - เขตเลือกตั้งที่ 1 จังหวัด อุดรธานี
 80. สุรพงษ์ โตวิจักษณ์ชัยกุล - พลังประชาชน - เขตเลือกตั้งที่ 1 จังหวัด เชียงใหม่
 81. ประเกียรติ นาสิมมา - พลังประชาชน - กลุ่มจังหวัดที่ 4 ลำดับที่ในบัญชีรายชื่อ 8
 82. สุรพงษ์ อึ้งอัมพรวิไล - ชาติไทย - เขตเลือกตั้งที่ 1 จังหวัด ปทุมธานี
 83. สุรพล เกียรติไชยากร - พลังประชาชน - เขตเลือกตั้งที่ 4 จังหวัด เชียงใหม่
 84. สุรวิทย์ คนสมบูรณ์ - พลังประชาชน - เขตเลือกตั้งที่ 2 จังหวัด ชัยภูมิ
 85. สุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล - พลังประชาชน - เขตเลือกตั้งที่ 2 จังหวัด พระนครศรีอยุธยา
 86. สุรศักดิ์ อนรรฆพันธ์ - พลังประชาชน - เขตเลือกตั้งที่ 2 จังหวัด เพชรบูรณ์
 87. สุรสิทธิ์ เจียมวิจักษณ์ - พลังประชาชน - เขตเลือกตั้งที่ 1 จังหวัด เชียงราย
 88. สุรสิทธิ์ ตรีทอง - ประชาธิปัตย์ - กลุ่มจังหวัดที่ 1 ลำดับที่ในบัญชีรายชื่อ 4
 89. สุรันต์ จันทร์พิทักษ์ - ประชาธิปัตย์ - เขตเลือกตั้งที่ 9 จังหวัด กรุงเทพมหานคร
 90. สุวโรช พะลัง - ประชาธิปัตย์ - กลุ่มจังหวัดที่ 7 ลำดับที่ในบัญชีรายชื่อ 3
 91. สุวัฒน์ วรรณศิริกุล - พลังประชาชน - เขตเลือกตั้งที่ 10 จังหวัด กรุงเทพมหานคร
 92. เสนาะ เทียนทอง - ประชาราช - กลุ่มจังหวัดที่ 5 ลำดับที่ในบัญชีรายชื่อ 1
 93. เสมอกัน เที่ยงธรรม - ชาติไทย - เขตเลือกตั้งที่ 2 จังหวัด สุพรรณบุรี
 94. เสรี สาระนันท์ - พลังประชาชน - เขตเลือกตั้งที่ 2 จังหวัด สกลนคร
 95. โสภณ ซารัมย์ - พลังประชาชน - เขตเลือกตั้งที่ 4 จังหวัด บุรีรัมย์

 1. องอาจ คล้ามไพบูลย์ - ประชาธิปัตย์ - เขตเลือกตั้งที่ 12 จังหวัด กรุงเทพมหานคร
 2. อดิศักดิ์ โภคกุลกานนท์ - พลังประชาชน - กลุ่มจังหวัดที่ 4 ลำดับที่ในบัญชีรายชื่อ 4
 3. อดุลย์ วันไชยธนวงศ์ - พลังประชาชน - เขตเลือกตั้งที่ 1 จังหวัด แม่ฮ่องสอน
 4. อนันต์ ผลอำนวย - พลังประชาชน - เขตเลือกตั้งที่ 2 จังหวัด กำแพงเพชร
 5. อนันต์ ศรีพันธุ์ - พลังประชาชน - เขตเลือกตั้งที่ 1 จังหวัด อุดรธานี
 6. อนุชา บูรพชัยศรี - ประชาธิปัตย์ - เขตเลือกตั้งที่ 2 จังหวัด กรุงเทพมหานคร
 7. อนุชา สะสมทรัพย์ - พลังประชาชน - เขตเลือกตั้งที่ 1 จังหวัด นครปฐม
 8. อนุดิษฐ์ นาครทรรพ - พลังประชาชน - เขตเลือกตั้งที่ 5 จังหวัด กรุงเทพมหานคร
 9. อนุวัฒน์ วิเศษจินดาวัฒน์ - เพื่อแผ่นดิน - เขตเลือกตั้งที่ 4 จังหวัด นครราชสีมา
 10. อนุสรณ์ ปั้นทอง - พลังประชาชน - เขตเลือกตั้งที่ 5 จังหวัด กรุงเทพมหานคร
 11. อนุสรณ์ วงศ์วรรณ - พลังประชาชน - เขตเลือกตั้งที่ 1 จังหวัด ลำพูน
 12. อนุสรา ยังตรง - พลังประชาชน - เขตเลือกตั้งที่ 1 จังหวัด สมุทรปราการ
 13. อภิชาต การิกาญจน์ - ประชาธิปัตย์ - เขตเลือกตั้งที่ 3 จังหวัด นครศรีธรรมราช
 14. อภิชาต ศักดิเศรษฐ์ - ประชาธิปัตย์ - เขตเลือกตั้งที่ 1 จังหวัด นครศรีธรรมราช
 15. อภิชาติ สุภาแพ่ง - ประชาธิปัตย์ - เขตเลือกตั้งที่ 1 จังหวัด เพชรบุรี
 16. อภิมงคล โสณกุล - ประชาธิปัตย์ - เขตเลือกตั้งที่ 1 จังหวัด กรุงเทพมหานคร
 17. อภิวัฒน์ เงินหมื่น - ประชาธิปัตย์ - เขตเลือกตั้งที่ 1 จังหวัด อำนาจเจริญ
 18. อภิวันท์ วิริยะชัย - พลังประชาชน - เขตเลือกตั้งที่ 2 จังหวัด นนทบุรี
 19. อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ - ประชาธิปัตย์ - กลุ่มจังหวัดที่ 6 ลำดับที่ในบัญชีรายชื่อ 1
 20. อรรถพร พลบุตร - ประชาธิปัตย์ - กลุ่มจังหวัดที่ 7 ลำดับที่ในบัญชีรายชื่อ 4
 21. อรรถวิชช์ สุวรรณภักดี - ประชาธิปัตย์ - เขตเลือกตั้งที่ 4 จังหวัด กรุงเทพมหานคร
 22. อรอนงค์ กาญจนชูศักดิ์ - ประชาธิปัตย์ - เขตเลือกตั้งที่ 1 จังหวัด กรุงเทพมหานคร
 23. อรอนงค์ คล้ายนก - ประชาธิปัตย์ - เขตเลือกตั้งที่ 11 จังหวัด กรุงเทพมหานคร
 24. อรุณี ชำนาญยา - พลังประชาชน - เขตเลือกตั้งที่ 1 จังหวัด พะเยา
 25. อลงกต มณีกาศ - เพื่อแผ่นดิน - เขตเลือกตั้งที่ 2 จังหวัด นครพนม
 26. อลงกรณ์ พลบุตร - ประชาธิปัตย์ - เขตเลือกตั้งที่ 1 จังหวัด เพชรบุรี
 27. อสิ มะหะมัดยังกี - ประชาธิปัตย์ - เขตเลือกตั้งที่ 1 จังหวัด สตูล
 28. อัฏฐพล โพธิพิพิธ - ประชาธิปัตย์ - เขตเลือกตั้งที่ 1 จังหวัด กาญจนบุรี
 29. อันวาร์ สาและ - ประชาธิปัตย์ - เขตเลือกตั้งที่ 1 จังหวัด ปัตตานี
 30. อับดุลการิม เด็งระกีนา - ประชาธิปัตย์ - เขตเลือกตั้งที่ 1 จังหวัด ยะลา
 31. อัศวิน วิภูศิริ - ชาติไทย - กลุ่มจังหวัดที่ 2 ลำดับที่ในบัญชีรายชื่อ 1
 32. อัสนี เชิดชัย - พลังประชาชน - กลุ่มจังหวัดที่ 5 ลำดับที่ในบัญชีรายชื่อ 3
 33. อาคม เอ่งฉ้วน - ประชาธิปัตย์ - เขตเลือกตั้งที่ 1 จังหวัด กระบี่
 34. อานิก อัมระนันทน์ - ประชาธิปัตย์ - กลุ่มจังหวัดที่ 6 ลำดับที่ในบัญชีรายชื่อ 7
 35. อารยะ ชุมดวง - มัชฌิมาธิปไตย เขตเลือกตั้งที่ 2 จังหวัด สุโขทัย
 36. อารีเพ็ญ อุตรสินธุ์ - พลังประชาชน - กลุ่มจังหวัดที่ 8 ลำดับที่ในบัญชีรายชื่อ 1
 37. อำนวย คลังผา - พลังประชาชน - เขตเลือกตั้งที่ 2 จังหวัด ลพบุรี
 38. อิทธิ ศิริลัทธยากร - พลังประชาชน - เขตเลือกตั้งที่ 1 จังหวัด ฉะเชิงเทรา
 39. อิทธิเดช แก้วหลวง - พลังประชาชน - เขตเลือกตั้งที่ 3 จังหวัด เชียงราย
 40. อิทธิรัตน์ จันทรสุรินทร์ - พลังประชาชน - เขตเลือกตั้งที่ 2 จังหวัด ลำปาง
 41. อิสมาแอล เบญอิบรอฮีม - ประชาธิปัตย์ - เขตเลือกตั้งที่ 1 จังหวัด ปัตตานี
 42. อิสสระ สมชัย - ประชาธิปัตย์ - เขตเลือกตั้งที่ 4 จังหวัด อุบลราชธานี
 43. อุดมเดช รัตนเสถียร - พลังประชาชน - เขตเลือกตั้งที่ 1 จังหวัด นนทบุรี
 44. อุดมลักษณ์ เพ็งนรพัฒน์ - มัชฌิมาธิปไตย เขตเลือกตั้งที่ 3 จังหวัด ศรีสะเกษ
 45. เอกพจน์ ปานแย้ม - ชาติไทย - เขตเลือกตั้งที่ 1 จังหวัด ปทุมธานี
 46. เอี่ยม ทองใจสด - พลังประชาชน - เขตเลือกตั้งที่ 2 จังหวัด เพชรบูรณ์

 1. ฮอชาลี ม่าเหร็ม - ประชาธิปัตย์ - เขตเลือกตั้งที่ 1 จังหวัด สตูล

 

 

 

  

รายชื่อ ส.ว. เลือกตั้ง 76 คน

เรียงตามรายชื่อจังหวัด พร้อมคะแนน

 • กรุงเทพมหานคร นางสาวรสนา โตสิตระกูล 743,397
 • กระบี่ นายภิญโญ สายนุ้ย 60,191
 • กาญจนบุรี นายสุรพงษ์ ตันธนศรีกุล 191,173
 • กาฬสินธุ์ นายสิทธิศักดิ์ ยนต์ตระกูล 145,883
 • กำแพงเพชร นายกฤช อาทิตย์แก้ว 196,722
 • ขอนแก่น นายประเสริฐ ประคุณศึกษาพันธ์ 301,585
 • จันทบุรี นายมงคล ศรีคำแหง 120,507
 • ฉะเชิงเทรา นายนิคม ไวยรัชพานิช 92,758
 • ชลบุรี นายสุรชัย ชัยตระกูลทอง 168,678
 • ชัยนาท นางจิตร์ธนา ยิ่งทวีลาภา 39,790
 • ชัยภูมิ นางพรทิพย์ จันทร์รัตนปรีดา 256,860
 • ชุมพร พล.ต.กลชัย สุวรรณบูรณ์ 123,599
 • เชียงราย นางจิราวรรณ วัฒนศิริธร 215,185
 • เชียงใหม่ นายชูชัย เลิศพงศ์อดิศร 171,090
 • ตรัง นายวิเชียร คันฉ่อง 133,814
 • ตราด นายสุพจน์ เลียดประถม 45,221
 • ตาก นายชรินทร์ หาญสืบสาย 61,256
 • นครนายก นายธวัชชัย บุญมา 63,891
 • นครปฐม นายสมชาติ พรรณพัฒน์ 142,274
 • นครพนม นายวิทยา อินาลา 134,057
 • นครราชสีมา นายสุเมธ ศรีพงษ์ 465,037
 • นครศรีธรรมราช นายสิริวัฒน์ ไกรสินธุ์ 331,285
 • นครสวรรค์ นางอรพินท์ มั่นศิลป์ 196,254
 • นนทบุรี ดร.ดิเรก ถึงฝั่ง 196,594
 • นราธิวาส นายมูหามะรอสดี บอตอ 118,872
 • น่าน นายโสภณ ศรีมาเหล็ก 54,166
 • บุรีรัมย์ นายทวีศักดิ์ คิดบรรจง 245,951
 • ปทุมธานี นายไพบูลย์ ซำศิริพงษ์ 134,693
 • ประจวบคีรีขันธ์ นายธันว์ ออสุวรรณ 94,011
 • ปราจีนบุรี นายสุรเดช จิรัฐิติเจริญ 117,741
 • ปัตตานี ผศ.ดร.วรวิทย์ บารู 101,948
 • พระนครศรีอยุธยา นางสาวเกศสิณี แขวัฒนะ 107,052
 • พะเยา พล.ท.พงศ์เอก อภิรักษ์โยธิน 101,746
 • พังงา นายมานพน้อย วานิช 82,658
 • พัทลุง นายเจริญ ภักดีวานิช 123,799
 • พิจิตร นายบรรชา พงศ์อายุกูล 126,072
 • พิษณุโลก นางสาวพิกุลแก้ว ไกรฤกษ์ 198,646
 • เพชรบุรี นางสาวสุมล สุตะวิริยะวัฒน์ 49,227
 • เพชรบูรณ์ นางสมพร จูมั่น 186,530
 • แพร่ นายขวัญชัย พนมขวัญ 149,725
 • ภูเก็ต นางธันยรัศม์ อัจฉริยะฉาย 39,574
 • มหาสารคาม นายประวัติ ทองสมบูรณ์ 144,689
 • มุกดาหาร นายจิตต์ มุกดาธนพงษ์ 44,812
 • แม่ฮ่องสอน นายบุญส่ง โควาวิสารัช 40,422
 • ยโสธร นายยุทธนา ยุพฤทธิ์ 89,212
 • ยะลา นายต่วนอับดุลเล๊าะ ดาโอ๊ะมารียอ 68,893
 • ร้อยเอ็ด นายจตุรงค์ ธีระกนก 229,422
 • ระนอง นายพรพจน์ กังวาล 19,851
 • ระยอง นายสาย กังกเวคิน 81,978
 • ราชบุรี นายเกชา ศักดิ์สมบูรณ์ 167,092
 • ลพบุรี นายวรวิทย์ วงษ์สุวรรณ์ 170,269
 • ลำปาง นายพีระ มานะทัศน์ 213,731
 • ลำพูน นายสมศักดิ์ บุญเปลื้อง 85,889
 • เลย พล.ต.ต.องอาจ สุวรรณสิงห์ 111,954
 • ศรีสะเกษ นายจิตติพจน์ วิริยะโรจน์ 281,536
 • สกลนคร นายประดิษฐ์ ตันวัฒนะพงษ์ 119,721
 • สงขลา นายประเสริฐ ชิตพงศ์ 234,171
 • สตูล นายสุริยา ปันจอร์ 84,683
 • สมุทรปราการ นายสุโข วุฑฒิโชติ 79,260
 • สมุทรสงคราม นายสุรจิต ชิรเวทย์ 57,399
 • สมุทรสาคร นายสุวิศว์ เมฆเสรีกุล 68,325
 • สระแก้ว นายพายัพ ทองชื่น 99,969
 • สระบุรี นายจรัล จึงยิ่งเรืองรุ่ง 99,435
 • สิงห์บุรี นายศุภวัฒน์ เทียนถาวร 48,363
 • สุโขทัย นางสุอำภา คชไกร 97,818
 • สุพรรณบุรี นายประสิทธิ์ โพธสุธน 180,947
 • สุราษฎร์ธานี พล.ต.ท.มาโนช ไกรวงศ์ 168,544
 • สุรินทร์ นายอนันต์ อริยะชัยพาณิชย์ 292,101
 • หนองคาย พล.ต.ต.ขจร สัยวัตร์ 127,081
 • หนองบัวลำภู นายรักษ์พงษ์ อุบล 86,906
 • อ่างทอง พล.ต.อ.โกวิท ภักดีภูมิ 48,019
 • อำนาจเจริญ นายบวรศักดิ์ คณาเสน 60,955
 • อุดรธานี พล.ต.ท.พิชัย สุนทรสัจบูลย์ 267,651
 • อุตรดิตถ์ นางนฤมล ศิริวัฒน์ 146,793
 • อุทัยธานี นายสิงห์ชัย ทุ่งทอง 61,449
 • อุบลราชธานี นายถนอม ส่งเสริม 117,479
 

 

รายชื่อส.ว.สรรหา

รายชื่อ ส.ว. สรรหา 74 คน แต่งตั้งเมื่อเดือน ก.พ. 2551

 

ภาครัฐ

 1. นายจารึก อนุพงษ์ อดีตรองปลัดกระทรวงคมนาคม
 2. นายเจตน์ ศิรธรานนท์ อดีต ผอ.รพ.พระจอมเกล้าเพชรบุรี
 3. นายฐิระวัตร กุลละวณิชย์ อดีตรองปลัดกระทรวงมหาดไทย และอธิบดีกรมโยธาธิการฯ
 4. พล.ร.อ. ณรงค์ ยุทธวงศ์ อดีต ผบ.สูงสุด ประธานกรรมการ รฟม.
 5. นายพิเชต สุนทรพิพิธ อดีตผู้ตรวจการแผ่นดิน
 6. นายไพบูลย์ นิติตะวัน นักธุรกิจ ,อดีตที่ปรึกษา สตง.
 7. พล.อ. เลิศรัตน์ รัตนวานิช อดีต ผช.ผบ.ทบ. ตุลาการทหารสูงสุด
 8. นายสงคราม ชื่นภิบาล ที่ปรึกษาบริษัท อดีตรองเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ
 9. นายสมบูรณ์ งามลักษณ์ อดีต ผวจ.ตราด สมุทรสาคร และนครราชสีมา
 10. พล.ท.สุจินดา สุทธิพงศ์ ผู้ชำนาญการ กรมราชองครักษ์
 11. นายสุพจน์ โพธิ์ทองคำ อดีต ผวจ.ชัยภูมิ
 12. นายอนุศาสน์ สุวรรณมงคล นักธุรกิจ กรรมการสภาวัฒนธรรม จ.ปัตตานี
 13. พล.อ.อ.อาคม กาญจนหิรัญ อดีตเจ้ากรมกำลังพลทหารและตุลาการศาลทหารสูงสุด
 14. พล.ต.อ.อำนวย เพชรศิริ อดีตรอง ผบ.ตร.

ภาคเอกชน

 1. นายถาวร ลีนุตพงษ์ กรรมการบริหาร บริษัม ยนตรกิจ กรุ๊ป จำกัด
 2. นายธวัช บวรวนิชยกูร นักธุรกิจ
 3. นายธีระจิตต์ สถิโรตมวงศ์ นักธุรกิจ
 4. นางนิลวรรณ เพชระบูรณิน นักวิทยาศาตร์ และนักบริหารธุรกิจไบโอเทคโนโลยี
 5. นายบุญชัย โชควัฒนา นักธุรกิจ
 6. นายพิชัย อุตมาภินันท์ อดีตนายกสมาคมฟอกย้อมพิมพ์และตกแต่งสิ่งทอไทย
 7. ร.ท.ภูมิศักดิ์ หงษ์หยก ประธานชมรมอหังสาริมทรัพย์ จ.ภูเก็ต
 8. นางยุวดี นิ่มสมบูรณ์ นายกสมาคมคาทอลิกแห่งประเทศไทย ที่ปรึกษาสภาสตรีแห่งชาติ
 9. นางรสสุคนธ์ ภูริเดช ข้าราชการบำนาญกรมสรรพากร
 10. นายเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ ที่ปรึกษาอิสระด้านกฎหมายภาษีอากร
 11. นายวรินทร์ เทียมจรัส รองประธานกรรมการพิทักษ์สิ่งแวดล้อม สภาทนายความ
 12. นายวันชัย แสงสุขเอี่ยม ประธานกรรมการบริหาร กลุ่มบริษัมซีวิดฟู้ด อินดัสตรี จำกัด
 13. พ.ต.อ.สนธยา แสงเภา ที่ปรึกษาส่วนงานมวลชนและกิจการพิเศษ สำนักเลขาธิการ กอ.รมน.
 14. นายอโณทัย ฤทธิปัญญาวงศ์ สมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
 15. นางอุไร คุณานันทกุล นักธุรกิจ

ภาควิชาชีพ

 1. พล.ต.ต.เกริก กัลยาณมิตร ข้าราชการบำนาญ
 2. นายชลิต แก้วจินดา วิศวกรเกษตรกรไร่อ้อย นักบริหารองค์การเอกชน
 3. นายตวง อันทะไชย นักกฎหมายด้านการศึกษา
 4. รศ.ทัศนา บุญทอง ข้าราชการบำนาญ ,อดีตนายกสภาการพยาบาล
 5. นางพรพันธุ์ บุณยรัตพันธุ์ ข้าราชการบำนาญ,อดีตคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.มหิดล
 6. นายรุสดี บินหะยีสะมะแอ เกษตรกรรม,นักวิชาการอิสระ
 7. นายไรน่าน อรุณรังษี นักวิชาการ,ที่ปรึกษาศูนย์วัฒนธรรมสถานทูตอิหร่าน
 8. นายวิชาญ ศิริเอกชัยวัฒน์ นักธุรกิจ ประธานสมาคมการประมงแห่งประเทศไทย
 9. ศาสตราภิชานวิระ มาวิจักขณ์ อดีตอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมและนายกสภาวิศวกร
 10. นายสมชาย แสวงการ สื่อสารมวลชนผลิตข่าว และรายการวิทยุและโทรทัศน์
 11. นายสมัคร เชาวภานันท์ ทนายความ อุปนายกฝ่ายบริหารและโฆษกสภาทนายความ
 12. พล.ร.อ.สุรศักดิ์ ศรีอรุณ อดีตผบ.สถาบันวิชาการทหารเรือชั้นสูง
 13. นายอนันต์ วรธิติพงศ์ นายกสมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทยฯ
 14. นายอนุรักษ์ นิยมเวช กรรมการผู้จัดการบริษัม กฎหมายธุรกิจอนุรักษ์ จำกัด
 15. รศ.อัจฉรา เตชฤทธิพิทักษ์ ข้าราชการบำนาญ.อดีตประธานสภาอาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ ม.มหิดล

ภาควิชาการ

 1. รศ.กอบกุล พันธ์เจริญวรกุล อาจารย์นักวิจัยสาขาพยาบาลศาสตร์
 2. นายคำนูณ สิทธิสมาน สื่อมวลชนและนักวิชาการอิสระ
 3. นายจำนงค์ สวมประคำ ข้าราชการบำนาญ อดีตเลขาธิการวุฒิสภา
 4. นายโชติรัส ชวนิชย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
 5. ศาสตราจารย์เกียรติคุณตรึงใจ บูรณสมภพ สถาปนิก และอดีตอธิการบดี ม.ศิลปากร
 6. รศ.ทรงศักดิ์ ศรีอนุชาต ข้าราชการบำนาญ,นายกสมาคมพิษวิทยาแห่งประเทศไทย
 7. นายธนู กุลชล นักบริหารและการจัดการ การอุดมศึกษาเอกชน
 8. นายประสาร มฤคพิทักษ์ นักฝึกอบรมทางวิชาการ
 9. รศ.พรชัย สุนทรพันธุ์ คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
 10. ศาสตราภิชาน น.พ.พินิจ กุลละวณิชย์ ข้าราชการบำนาญ,อดีตเลขาธิการแพทยสภา
 11. พล.ต.ท.ยุทธนา ไทยภักดี ข้าราชการบำนาญ อดีตผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 6
 12. นายวิทวัส บุญญสถิตย์ นักธุรกิจ
 13. ศ.นพ.วิรัติ พาณิชย์พงษ์ ข้าราชการบำนาญ, กรรมการแพทยสภา
 14. ศ.สุกัญญา สุดบรรทัด คณบดีคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัญฑิต
 15. นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย ทนายความ

ภาคอื่นๆ

 1. พ.ท.กมล ประจวบเหมาะ ข้าราชการบำนาญ อดีตอธิบดีกรมราชทัณฑ์
 2. พล.อ.เกษมศักดิ์ ปลูกสวัสดิ์ ข้าราชการบำนาญ อดีตรองปลัดกระทรวงกลาโหม และผอ.วปอ.
 3. พล.อ.อ.ณพฤษภ์ มัณฑะจิตร นายกสมาคมสโมสรลูกเสืออากาศ อดีต ผช.ผบ.ทอ.
 4. นางทิพย์วัลย์ สมุทรักษ์ (ลาออกเมื่อ 20 ตุลาคม 2551) อดีตคณบดีคณะวิทยาการจัดการ ม.ราชภัฎสวนดุสิต
 5. นายประสงค์ นุรักษ์ นักวิชาการอิสระ ได้รับรางวัลสิทธิมนุษยชนจากองค์กรนิรโทษกรรมระหว่างประเทศ
 6. ศาสตราจารย์พิเศษประสพสุข บุญเดช อดีตประธานศาลอุธรณ์
 7. ม.ร.ว.ปรียนันทนา รังสิต ประธานมูลนิธิวิภาวดีรังสิต
 8. นายไพโรจน์ ถัดทะพงษ์ ข้าราชการบำนาญ ที่ปรึกษาโรงเรียนจุฬาภณราชวิทยาลัย จ.พิษณุโลก
 9. นายมณเฑียร บุญตัน นายกสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย
 10. นายวรวุฒิ โรจนพานิช อุปนายกสมาคมผู้สื่อข่าวกัฬาแห่งประเทศไทย กรรมการสภามวยโลก
 11. นายแวดือราแมะ มะมิงจิ ประธานกรรมการอิสลาม จ.ปัตตานี และกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย
 12. พล.ต.ต.สุเทพ สุขสงวน อดีตสามชิกสมัชชาฯ ปี 16
 13. พล.ต.อ.สุนทร ซ้ายขวัญ อดีตรอง ผบ.ตร.
 14. ทันตแพทย์ อนุศักดิ์ คงมาลัย ผู้บริหารสถานพยาบาลเอกชน ทันตแพทย์
 15. นายอิทธิพล เรืองวรบูรณ์ เกษตรกร กำนันยอดเยี่ยม ปี 2534

 

 

 

 

สภาองคมนตรี

 

คณะองคมนตรีในประเทศไทย คือกลุ่มบุคคลที่ให้คำปรึกษาแก่พระมหากษัตริย์ โดยในอดีตเคยใช้ชื่อ ปรีวีเคาน์ซิล (สภาที่ปฤกษาในพระองค์), องคมนตรีสภา, และ สภากรรมการองคมนตรี ตามลำดับ ก่อนจะเปลี่ยนมาเป็นชื่อปัจจุบัน

สภาองคมนตรี (อังกฤษ: privy council) คือ กลุ่มบุคคลที่ให้คำปรึกษาแก่ประมุขแห่งรัฐ โดยทั่วไปในประเทศที่ปกครองแบบราชาธิปไตย

ในภาษาอังกฤษ คำว่า "privy" หมายถึง "ส่วนตัว" หรือ "ลับ" ดังนั้นแรกเริ่มเดิมที privy council คือคณะที่ปรึกษาที่ใกล้ชิดที่สุดของกษัตริย์ที่ให้คำปรึกษาที่รักษาเป็นความลับในเรื่องกิจการรัฐ

ประเทศที่มีสภาองคมนตรีหรือองค์กรเทียบเท่าในปัจจุบัน เช่น สหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ, ประเทศแคนาดา, ราชอาณาจักรเดนมาร์ก, ราชอาณาจักรตองกา และราชอาณาจักรไทย

 

 

 

 

 

 

source:www.politicalbase.in.th

 

 

รายชื่อนายกรัฐมนตรีไทย

From Thailand Political Base

 
 

รายนามนายกรัฐมนตรีไทย นับตั้งแต่การเปลี่ยนแปลงการปกครอง 24 มิถุนายน 2475

 1. พระยามโนปกรณ์นิติธาดา (ก้อน หุตะสิงห์) ดำรงตำแหน่งวันที่ 28 มิถุนายน 2475 พ้นตำแหน่งวันที่ 21 มิถุนายน 2476 ด้วยการทำรัฐประหารโดยพันเอกพระยาพหลพลพยุหเสนา
 2. พันเอกพระยาพหลพลพยุหเสนา (พจน์ พหลโยธิน) ดำรงตำแหน่งวันที่ 21 มิถุนายน 2476 พ้นตำแหน่งวันที่ 16 ธันวาคม 2481 โดยรัฐบาลยุบสภา
 3. จอมพลแปลก พิบูลสงคราม (แปลก ขีตตะสังคะ) ดำรงตำแหน่งครั้งแรกวันที่ 16 ธันวาคม 2481 พ้นตำแหน่งครั้งสุดท้ายวันที่ 16 กันยายน 2500 โดยการทำรัฐประหารนำโดยจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์
 4. พันตรีควง อภัยวงศ์ ดำรงตำแหน่งวันที่ 1 สิงหาคม 2487 พ้นตำแหน่งวันที่ 8 เมษายน 2491 โดยถูกคณะรัฐประหารบังคับให้ลาออก
 5. นายทวี บุณยเกตุ ดำรงตำแหน่งวันที่ 31 สิงหาคม 2488 พ้นตำแหน่งวันที่ 17 กันยายน 2488 เนื่องจากลาออก เพื่อให้ผู้เหมาะสมมาแทน
 6. หม่อมราชวงศ์เสนีย์ ปราโมช ดำรงตำแหน่งครั้งแรกวันที่ 17 กันยายน 2488 และอีกครั้งในต้นปี 2519 ก่อนพ้นตำแหน่งเมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2519 ด้วยการทำรัฐประหาร นำโดยพล.ร.อ.สงัด ชลออยู่
 7. นายปรีดี พนมยงค์ (หลวงประดิษฐ์มนูธรรม) ดำรงตำแหน่งวันที่ 24 มีนาคม 2489 พ้นตำแหน่งวันที่ 23 สิงหาคม 2489 โดยการลาออก
 8. พลเรือตรีถวัลย์ ธำรงนาวาสวัสดิ์ (หลวง ธำรงนาวาสวัสดิ์) ดำรงตำแหน่งวันที่ 23 สิงหาคม 2489 พ้นตำแหน่งวันที่ 8 พฤศจิกายน 2490 โดยการทำรัฐประหารนำโดยพล.ท.ผิน ชุณหะวัณ
 9. นายพจน์ สารสิน ดำรงตำแหน่งวันที่ 21 กันยายน 2500 ตามมติสภาผู้แทนราษฎร และพ้นตำแหน่งวันที่ 1 มกราคม 2501 เพื่อให้มีการเลือกตั้งทั่วไป เป็น ครม.ชุดที่ 27
 10. จอมพลถนอม กิตติขจร ดำรงตำแหน่งครั้งแรกวันที่ 1 มกราคม 2501 และอีกครั้งในปลายปี 2506 ก่อนจะพ้นตำแหน่งวันที่ 14 ตุลาคม 2516 หลังการเดินขบวนใหญ่ของนักศึกษาประชาชน ในเหตุการณ์ 14 ตุลา
 11. จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ดำรงตำแหน่งวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2502 พ้นตำแหน่งวันที่ 8 ธันวาคม 2506 เพราะถึงแก่อสัญกรรม
 12. นายสัญญา ธรรมศักดิ์ ดำรงตำแหน่งวันที่ 14 ตุลาคม 2516 พ้นตำแหน่งวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2518 เพื่อให้มีการเลือกตั้งทั่วไปตามรัฐธรรมนูญปี 2517
 13. พลตรีหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ ปราโมช ดำรงตำแหน่งวันที่ 14 มีนาคม 2518 พ้นตำแหน่งวันที่ 20 เมษายน 2519 เพราะยุบสภา
 14. นายธานินทร์ กรัยวิเชียร ดำรงตำแหน่งวันที่ 8 ตุลาคม 2519 พ้นตำแหน่งวันที่ 20 ตุลาคม 2520 โดยการรัฐประหารนำโดยพล.ร.อ. สงัด ชลออยู่
 15. พลเอกเกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์ ดำรงตำแหน่งวันที่ 11 พฤศจิกายน 2520 พ้นตำแหน่งวันที่ 3 มีนาคม 2523 โดยการลาออกกลางสภา
 16. พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ดำรงตำแหน่งวันที่ 3 มีนาคม 2523 พ้นตำแหน่งวันที่ 4 สิงหาคม 2531 เมื่อยุบสภาให้มีการเลือกตั้งทั่วไป
 17. พลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ ดำรงตำแหน่งวันที่ 4 สิงหาคม 2531 พ้นตำแหน่งวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2534 โดยคณะ รสช.ทำรัฐประหาร
 18. นายอานันท์ ปันยารชุน ดำรงตำแหน่งวันที่ 2 มีนาคม 2534 พ้นตำแหน่งวันที่ 23 กันยายน 2535 เมื่อยุบสภาให้มีการเลือกตั้งทั่วไป (ดำรงตำแหน่งช่วงสั้นๆ อีกครั้ง ภายหลังเหตุการณ์พฤษภาทมิฬ 10 มิถุนายน 2535 - 23 กันยายน 2535)
 19. พลเอกสุจินดา คราประยูร ดำรงตำแหน่งวันที่ 7 เมษายน 2535 พ้นตำแหน่งวันที่ 10 มิถุนายน 2535 หลังเหตุการณ์พฤษภาทมิฬ
 20. นายชวน หลีกภัย ดำรงตำแหน่งวันที่ 23 กันยายน 2535 และอีกครั้งในปี 2540 พ้นตำแหน่งวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2544 เมื่อยุบสภาให้มีการเลือกตั้งทั่วไป
 21. นายบรรหาร ศิลปอาชา ดำรงตำแหน่ง 13 กรกฎาคม 2538 พ้นตำแหน่งวันที่ 25 พฤศจิกายน 2539 เมื่อยุบสภา
 22. พลเอกชวลิต ยงใจยุทธ ดำรงตำแหน่งวันที่ 25 พฤศจิกายน 2539 พ้นตำแหน่งวันที่ 9 พฤศจิกายน 2540 โดยการลาออก
 23. พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ดำรงตำแหน่งวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2544 พ้นตำแหน่งวันที่ 19 กันยายน 2549 หลังถูกรัฐประหาร
 24. พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ ดำรงตำแหน่งวันที่ 1 ตุลาคม 2549 พ้นตำแหน่งวันที่ 29 มกราคม 2551 เมื่อปรากฎผลการเลือกตั้งทั่วไป
 25. นายสมัคร สุนทรเวช ดำรงตำแหน่ง 29 มกราคม 2551 พ้นตำแหน่งวันที่ 9 กันยายน 2551 จากคำวินิจฉัยว่าไม่มีคุณสมบัติดำรงตำแหน่งของศาลรัฐธรรมนูญ
 26. นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ ดำรงตำแหน่ง 9 กันยายน 2551 พ้นตำแหน่งวันที่ 2 ธันวาคม 2551 จากคำวินิจฉัยยุบพรรคของศาลรัฐธรรมนูญ (ถูกตัดสิทธิ์และไม่มีคุณสมบัติในฐานะกรรมการบริหารพรรค)
 27. นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ดำรงตำแหน่ง 17 ธันวาคม 2551 - ปัจจุบัน

 

 

เหตุการณ์กบฎและรัฐประหาร

From Thailand Political Base

 
 

เหตุการณ์กบฎและรัฐประหารในไทย ถือเป็นความพยายามในการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลโดยใช้วิถีทางนอกรัฐธรรมนูญโดยการใช้กำลังทหารเพื่อยึดอำนาจ หรือการปฏิวัติของประชาชน (แต่โดยทั่วไปในบริบทของประเทศไทย ไม่ได้เกิดสถานการณ์ปฏิวัติของประชาชนโดยตรง มักจะพบว่ามีการใช้กำลังทหารเบื้องหลังเสมอ) ในความพยายามใช้กำลังยึดอำนาจที่ประสบความสำเร็จครั้งเดียว ที่ไม่ถือว่าเป็นการทำรัฐประหารคือการเปลี่ยนแปลงการปกครอง เมื่อ 2475 เนื่องจากถือเป็นการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราช เป็นระบอบประชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญ นายปรีดี พนมยงค์ กล่าวว่าควรถือว่าเป็น การอภิวัฒน์แผ่นดิน ส่วนการใช้กำลังยึดอำนาจที่ประสบความสำเร็จครั้งอื่นๆ จะเรียกว่าการรัฐประหาร (Coup d'état) โดยส่วนใหญ่ความพยายามที่เกิดขึ้นจะมุ่งกระชับอำนาจ หรือไม่ก็เปลี่ยนแปลงขั้วอำนาจของกลุ่มชนชั้นนำ ในบางครั้งคณะรัฐประหารมักจะเรียกการทำรัฐประหารว่า "การปฏิรูป" หรือ "การปฏิวัติ" เพื่อสร้างความชอบธรรมในการยึดอำนาจ

นอกจากนี้การอ้างความล้มเหลวในการบริหารของรัฐบาล การทุจริตคอรัปชั่น และความไม่จงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ เพื่อเป็นเหตุผลในการทำรัฐประหาร ก็เพื่อเป็นการสร้างความชอบธรรมด้วยเช่นกัน

การใช้กำลังเข้ายึดอำนาจที่ไม่ประสบความสำเร็จ จะเรียกว่ากบฏ ถือว่ามีความผิดตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ แต่ในทางปฏิบัติจะมีการให้อภัยโทษตามวัฒนธรรมแบบไทยๆ ยกเว้นเพียงสองครั้งคือ กบฎนายสิบ เนื่องจาก สิบเอกสวัสดิ์ มะหะหมัด ปฏิเสธตลอดข้อหา ศาลจึงตัดสินให้ประหารชีวิต และกรณี กบฎ 26 มีนาคม ที่ พล.อ.ฉลาด หิรัญศิริ ถูกประหารชีวิต เนื่องจากไปสังหารนายทหารระดับสูงเสียชีวิตในขณะกำลังปฏิบัติการยึดอำนาจ

การใช้กำลังเพื่อยึดอำนาจที่ประสบความสำเร็จนั้นมักกระทำกันที่กรุงเทพมหานคร เนื่องจากเป็นศูนย์อำนาจของประเทศ การใช้กำลังเพื่อลุกขึ้นสู้ในเขตต่างจังหวัดจะไม่ได้รับการสนับสนุนและประสบความสำเร็จเช่นในกรุงเทพฯ

ยุคสมบูรณาญาสิทธิราช

 1. พ.ศ. 2455 (ร.ศ. 130) กบฎ ร.ศ. 130 โดย ร.อ.ขุนทวยหาญพิทักษ์ (หมอเหล็ง ศรีจันทร์) ต่อรัฐบาล พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

ยุคคณะราษฎร

 1. 2475 การอภิวัฒน์ 24 มิถุนายน โดย พ.อ.พระยาพหลพลพยุหเสนา ต่อรัฐบาลพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
 2. 2476 รัฐประหารโดยใช้พระราชกฤษฎีกา งดใช้รัฐธรรมนูญบางมาตรา โดยพระยามโนปกรณ์นิติธาดา ต่อรัฐบาลพระยามโนปกรณ์นิติธาดา
 3. 2476 รัฐประหาร โดย พ.อ.พระยาพหลพลพยุหเสนา ต่อรัฐบาลพระยามโนปกรณ์นิติธาดา
 4. 2476 กบฎบวรเดช โดย พล.อ.พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าบวรเดช ต่อรัฐบาล พ.อ.พระยาพหลพลพยุหเสนา
 5. 2478 กบฎนายสิบ โดย ส.อ.สวัสดิ์ มหะหมัด ต่อรัฐบาล พ.อ.พระยาพหลพลพยุหเสนา
 6. 2481 กบฎพระยาสุรเดช โดย พ.อ.พระยาสุรเดช ต่อรัฐบาล พ.อ.พระยาพหลพลพยุหเสนา


เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2483 มีการนับวันปีใหม่ตามสากลนิยม จากวันขึ้น 1 ค่ำ เดือน 5 (วันสงกรานต์) หรือปฏิทินเก่า เป็นวันที่ 1 มกราคม (โดยเริ่มจากปี 2484) หรือปฏิทินใหม่ ประกาศโดยรัฐบาลในสมัยของ จอมพล ป. พิบูลสงคราม ดังนั้นในปี 2483 ช่วง 1 มกราคม - วันขึ้น 1 ค่ำ เดือน 5 จะเป็นช่วงคาบเกี่ยวระหว่าง ปี 2482 (ปฏิทินเก่า) และ ปี 2483 (หากคิดตามปฏิทินใหม่) ก่อนหน้านั้นก็นับเช่นนี้ (เฉพาะช่วง 1 มกราคม จนถึงวันขึ้น 1 ค่ำเดือน 5)

ยุคสงครามโลกครั้งที่ 2

 • วันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2484 กองทัพญี่ปุ่นได้ส่งกำลังพลจู่โจมขึ้นบก ตลอดฝั่งทะเลไทยด้านตะวันตก ส่วนทางบก ก็รุกล้ำอธิปไตยของไทยที่ พระตะบอง เสียมราฐ ศรีโสภณ รัฐบาลไทยตกลงเจรจาสงบศึกกับกองทัพญี่ปุ่น ยินยอมให้ญี่ปุ่นใช้ดินแดนผ่านทาง
 • วันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2485 ประเทศไทยประกาศสงครามต่อสหรัฐอเมริกาและอังกฤษ และต่อมาเข้าร่วมเป็นฝ่ายอักษะ มีการก่อตั้งกองกำลังต่อต้านญี่ปุ่นในนาม เสรีไทย ก่อนหน้านี้แล้วเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2484
 • วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2487 จอมพล ป. พิบูลสงคราม ลาออก เนื่องจากส.ส.ไม่อนุมัติร่างพ.ร.บ.และพ.ร.ก. รัฐสภาได้คัดเลือกให้ พันตรี ควง อภัยวงศ์ ขึ้นดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีแทน
 • วันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2488 เป็นวันสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่สอง ถือเป็นวันสันติภาพไทย ประเทศไทยประกาศว่าการประกาศสงครามกับฝ่ายสัมพันธมิตรในรัฐบาล จอมพล ป. พิบูลสงคราม ถือเป็นโมฆะ

เหตุสวรรคต ร.8

 • 9 มิถุนายน 2489 เกิดเเหตุการณ์สวรรคตของรัชกาลที่ 8 (ชื่อที่เรียกกันทั่วไปคือ "กรณีสวรรคต") รัฐบาลปรีดี พนมยงค์ พยายามแก้ไขสถานการณ์ แต่ก็ไม่อาจต้านทานกระแสความเข้าใจว่าปรีดีมีส่วนเกี่ยวข้องกับกรณีสวรรคตเอาไว้ได้ เหตุการณ์นี้นำไปสู่ข้ออ้างการทำรัฐประหารในปีถัดไป

ยุคหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 (แปลก-เผ่า-สฤษดิ์)

 1. 2490 รัฐประหาร โดย พล.ท.ผิน ชุณหะวัณ ต่อรัฐบาล พล.ร.ต.ถวัลย์ ธำรงนาวาสวัสดิ์
 2. 2491 รัฐประหาร โดย คณะนายทหารบก ต่อรัฐบาล นายควง อภัยวงศ์
 3. 2491 กบฏเสนาธิการ โดย พล.ต.สมบูรณ์ ศรานุชิต ต่อรัฐบาล จอมพล ป. พิบูลสงคราม
 4. 2492 กบฎวังหลวง โดย นายปรีดี พนมยงค์ ต่อรัฐบาล จอมพล ป. พิบูลสงคราม
 5. 2494 กบฎแมนฮัตตัน โดย น.อ.อานนท์ บุณฑริกธาดา ต่อรัฐบาล จอมพล ป. พิบูลสงคราม
 6. 2494 รัฐประหาร จอมพล ป. พิบูลสงคราม ต่อรัฐบาล จอมพล ป. พิบูลสงคราม
 7. 2497 กบฎสันติภาพ โดยนายกุหลาบ สายประดิษฐ์ ต่อรัฐบาล จอมพล ป. พิบูลสงคราม

ยุคสฤษดิ์-ถนอม-ประภาส

 1. 2500 รัฐประหาร โดยจอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ ต่อรัฐบาล จอมพล ป. พิบูลสงคราม
 2. 2501 รัฐประหาร โดยจอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ ต่อรัฐบาล จอมพล ถนอม กิตติขจร
 3. 2507 เหตุกบฎ 2507 โดย พล.อ.อ.นักรบ บิณศรี ต่อรัฐบาล จอมพล ถนอม กิตติขจร
 4. 2514 รัฐประหาร โดย จอมพล ถนอม กิตติขจร ต่อรัฐบาล จอมพล ถนอม กิตติขจร

ยุคสี่เสาเทเวศร์-ราชครู-ยังเติร์ก

 1. 2516 เหตุการณ์ 14 ตุลา โดยประชาชน ต่อรัฐบาล จอมพล ถนอม กิตติขจร
 2. 2519 รัฐประหาร 6 ตุลาคม 2519 โดย พล.ร.อ. สงัด ชลออยู่ ต่อรัฐบาล ม.ร.ว.เสนีย์ ปราโมช ภายหลังเหตุการณ์ 6 ตุลา
 3. 2520 กบฎ 26 มีนาคม โดย พล.อ.ฉลาด หิรัญศิริ ต่อรัฐบาล นายธานินทร์ กรัยวิเชียร
 4. 2520 รัฐประหาร 20 ตุลาคม 2520 โดย พล.ร.อ. สงัด ชลออยู่ ต่อรัฐบาล นายธานินทร์ กรัยวิเชียร
 5. 2524 กบฎ 1 เมษายน โดย พล.อ. สัณห์ จิตรปฏิมา ต่อรัฐบาล พล.อ. เปรม ติณสูลานนท์
 6. 2528 กบฎนายทหารนอกราชการ โดย พ.อ.มนูญ รูปขจร ต่อรัฐบาล พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์

ยุคการเมืองแบบมวลชน-ศูนย์อำนาจอยู่ที่รัฐสภา

 1. 2534 รัฐประหาร โดย พล.อ. สุนทร คงสมพงษ์ ต่อรัฐบาล พล.อ.ชาติชาย ชุณหะวัณ
 2. 2535 เหตุการณ์พฤษภาทมิฬ โดยประชาชน ต่อรัฐบาล พล.อ. สุจินดา คราประยูร
 3. 2549 รัฐประหาร โดย พล.อ. สนธิ บุญรัตนกลิน ต่อรัฐบาล พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร

   

   

 

หน้าที่องคมนตรี

หน้าที่ตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ

 1. คณะองคมนตรีมีหน้าที่ถวายความเห็นต่อพระมหากษัตริย์ ในพระราชกรณียกิจทั้งปวง ที่พระมหากษัตริย์ทรงปรึกษา และมีหน้าที่อื่นตามที่บัญญัติในรัฐธรรมนูญนี้ (มาตรา ๑๒ วรรคสอง)
 2. ให้คณะองคมนตรีเสนอชื่อผู้ใดผู้หนึ่ง ซึ่งสมควรดำรงตำแหน่งผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ต่อรัฐสภา เพื่อขอความเห็นชอบ ในกรณีที่พระมหากษัตริย์มิได้ทรงแต่งตั้งไว้ ในเมื่อจะไม่ประทับอยู่ในราชอาณาจักร หรือจะทรงบริหารพระราชภาระไม่ได้ หรือในกรณีที่ไม่สามารถทรงแต่งตั้งผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ เพราะยังไม่ทรงบรรลุนิติภาวะหรือเพราะเหตุอื่น (มาตรา ๑๙ วรรคหนึ่ง)
 3. ให้ประธานองคมนตรีเป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์เป็นการชั่วคราว ในระหว่างที่ไม่มีผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ และทำหน้าที่ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์เป็นการชั่วคราว ในกรณีที่มีผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ แต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ (มาตรา ๒๐ วรรคหนึ่งและสอง)
 4. ในระหว่างที่ประธานองคมนตรีเป็น หรือทำหน้าที่ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ ให้คณะองคมนตรีเลือกองคมนตรีคนหนึ่ง ขึ้นทำหน้าที่ประธานองคมนตรีเป็นการชั่วคราว (มาตรา ๒๐ วรรคสาม)
 5. เมื่อมีพระราชดำริประการใด เกี่ยวกับการแก้ไขเพิ่มเติมกฎมณเฑียรบาล ว่าด้วยการสืบราชสันตติวงศ์ พระพุทธศักราช ๒๔๖๗ ให้คณะองคมนตรีจัดทำร่างกฎมณเฑียรบาล แก้ไขเพิ่มเติมกฎมณเฑียรบาลเดิมขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายเพื่อมีพระบรมราชวินิจฉัย เมื่อทรงเห็นชอบ และทรงลงพระปรมาภิไธยแล้ว ให้ประธานองคมนตรี ดำเนินการแจ้งประธานรัฐสภา เพื่อแจ้งรัฐสภาทราบต่อไป (มาตรา ๒๒ วรรคสอง)
 6. ในกรณีที่ราชบัลลังก์หากว่างลง และเป็นกรณีที่พระมหากษัตริย์ มิได้ทรงแต่งตั้งพระรัชทายาทไว้ตามกฎมณเฑียรบาล ว่าด้วยการสืบราชสันตติวงศ์ พระพุทธศักราช ๒๔๖๗ ให้คณะองคมนตรีเสนอพระนามผู้สืบราชสันตติวงศ์ต่อคณะรัฐมนตรี เพื่อเสนอต่อรัฐสภา เพื่อรัฐสภาให้ความเห็นชอบ (มาตรา ๒๓ วรรคสอง)

งานที่คณะองคมนตรีปฏิบัติถวายเป็นประจำ

 1. พิจารณาและถวายความเห็นประกอบร่างกฎหมายทั้งปวง ที่นายกรัฐมนตรีทูลเกล้าฯ ถวาย เพื่อขอพระราชทานพระมหากรุณาทรงลงพระปรมาภิไธย
 2. พิจารณาและถวายความเห็นประกอบการกราบบังคมทูล เพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งและให้พ้นจากตำแหน่ง ของข้าราชการฝ่ายทหาร และฝ่ายพลเรือน ตำแหน่งปลัดกระทรวง อธิบดี และเทียบเท่า รวมทั้งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งบางตำแหน่ง ตามที่กฎหมายกำหนด
 3. พิจารณาและถวายความเห็นประกอบเรื่องที่นักโทษ หรือผู้ที่มีประโยชน์เกี่ยวข้องทูลเกล้าฯ ถวายฎีกาขอพระราชทานอภัยโทษ ภายหลังจากที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมได้ถวายความเห็นแล้ว
 4. พิจารณาและถวายความเห็นประกอบเรื่องที่ราษฎรทูลเกล้าฯ ถวายฎีกาขอพระราชทานความเป็นธรรมบางเรื่อง ซึ่งสำนักราชเลขาธิการขอให้พิจารณา
 5. ถวายความเห็นสนองพระราชกระแสเรื่องอื่น ๆ ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พิจารณา
 6. ปฏิบัติหน้าที่ผู้แทนพระองค์พระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศ์ในงานที่เป็นทางการตามที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ เช่น ไปในการบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันมาฆบูชา อาสาฬหบูชา และวิสาขบูชา ไปมอบถ้วยพระราชทาน ในการแข่งขันกีฬาต่าง ๆ ให้คณะบุคคลเข้าพบในโอกาสต่าง ๆ เป็นต้น
 7. ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจส่วนพระองค์ ตามที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ เช่น เชิญพวงมาลาหลวง และพวงมาลาของพระบรมวงศ์ ไปวางหน้าโกศศพหรือหีบศพ เชิญดอกไม้หรือสิ่งของพระราชทาน ไปมอบแก่บุคคลในโอกาสต่าง ๆ เป็นต้น
 8. ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งองคมนตรีทุกคนเป็นกรรมการบริหารมูลนิธิอานันทมหิดล คณะองคมนตรีจึงปฏิบัติหน้าที่บริหารงานในมูลนิธิฯ ด้วย
 9. ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้องคมนตรีบางคนเป็นกรรมการมูลนิธิชัยพัฒนา บางคนดูแลโครงการหลวง และบางคนดูแลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นโครงการด้านการเกษตร การชลประทาน การพัฒนาชนบท และการพัฒนาสิ่งแวดล้อม
 10. ปฏิบัติสนองพระราชกระแสทุกเรื่องที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ซึ่งมีขอบเขตกว้างขวางและหลากหลาย
 11. เฝ้าฯ ตามตำแหน่งหน้าที่ในงานพระราชพิธี รัฐพิธี และในโอกาสต่าง ๆ เช่น ในการ พระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา ในโอกาสที่สถาบัน องค์กร สมาคมต่างประเทศ ทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สมาชิกภาพ และรางวัลต่าง ๆ เป็นต้น

 

คณะองคมนตรีชุดปัจจุบัน

ลำดับ ชื่อ ตำแหน่งทางบริหาร มูลนิธิอานันทมหิดล มูลนิธิชัยพัฒนา ตำแหน่งอื่นๆ
1. พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ อดีตนายกรัฐมนตรี กรรมการบริหาร - ดำรงตำแหน่งประธานองคมนตรี รัฐบุรุษ  
2. ดร.เชาวน์ ณศีลวันต์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม กรรมการบริหาร กรรมการ กรรมการทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ฯลฯ  
3. นายธานินทร์ กรัยวิเชียร อดีตนายกรัฐมนตรี กรรมการบริหาร - รองประธานกรรมการ มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ
ที่ปรึกษาพิเศษขององค์ประธาน สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์
 
4. พลเรือตรี หม่อมหลวงอัศนี ปราโมช อดีตประธานกรรมการ บริษัท เครดิตอุตสาหกรรมสยาม จำกัด กรรมการบริหารและเหรัญญิก - ผู้จัดการทรัพย์สินส่วนพระองค์
ประธานกรรมการ มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
 
5. พลอากาศเอกกำธน สินธวานนท์ อดีตผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย กรรมการบริหาร - ประธานโครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
รองประธานมูลนิธิโครงการหลวง ฯลฯ
 
6. พลอากาศเอกสิทธิ เศวตศิลา อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ กรรมการบริหาร -    
7. พลเอกพิจิตร กุลละวณิชย์ อดีตรองผู้บัญชาการทหารสูงสุด กรรมการบริหาร - ที่ปรึกษาพิเศษของ องค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์  
8. นายอำพล เสนาณรงค์ อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรรมการบริหาร กรรมการ ประธานคณะอนุกรรมการวิชาการ โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนา อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ฯลฯ  
9. นายจำรัส เขมะจารุ อดีตประธานศาลฎีกา กรรมการบริหาร - กรรมการกฤษฎีกา  
10. หม่อมราชวงศ์เทพกมล เทวกุล อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ กรรมการบริหาร -    
11. ศ.นพ.เกษม วัฒนชัย อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กรรมการบริหาร - กรรมการมูลนิธิแพทย์อาสา สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ฯลฯ  
12. นายพลากร สุวรรณรัฐ อดีตรองปลัดกระทรวงมหาดไทย กรรมการบริหาร กรรมการ    
13. นายสวัสดิ์ วัฒนายากร อดีตตุลาการศาลปกครองสูงสุด กรรมการบริหาร - รองประธานกรรมการบริหารใน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  
14. นายสันติ ทักราล อดีตประธานศาลฎีกา - -    
15. พลเรือเอกชุมพล ปัจจุสานนท์ อดีตผู้บัญชาการทหารเรือ - -    
16. นายอรรถนิติ ดิษฐอำนาจ อดีตประธานศาลฎีกา - -    
17. พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ อดีตผู้บัญชาการทหารบก นายกรัฐมนตรี - - รับตำแหน่งอีกครั้ง 9 เมษายน 2551  
18. นายศุภชัย ภู่งาม อดีตประธานศาลฎีกา - - รับตำแหน่ง 9 เมษายน 2551  
19. นายชาญชัย ลิขิตจิตถะ อดีตประธานศาลฎีกา และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม - - รับตำแหน่ง 9 เมษายน 2551


จำนวนผู้อ่าน 965
Share: |

Back   Go to top
 

 
 
บริษัท บิสซิเนส ลิงค์ แมเนจเมนท์ จำกัด
215/43 ซอย รัชดา 44 ถนนรัชดาภิเษก จตุจักร กรุงเทพฯ 10900 Tel/Fax: 02-930-0462  
Copyright © 2009 All right reserved. Contact Us : service@vlinkyourbiz.com
This website is best viewed by Internet Explorer 7 or higher and Mozilla Firefox 3.5 or higher